1 Titles

All Books

Cover for SENSORY ANALYSIS OF FOOD PRODUCTS SENSORY ANALYSIS OF FOOD PRODUCTS
F. Gladkyi, V. Tymchenko, P. Nekrasov, Z. Fediakina
October 31, 2018