PSYCHOLOGY OF SOCIAL WORK. METHODOLOGICAL INSTRUCTIONS AND TASKS FOR INDEPENDENT AND INDIVIDUAL WORK OF STUDENTS

Authors

N. Kryvokon
Chernihiv State Technological University
https://orcid.org/0000-0002-3783-7491

Synopsis

The manual addresses the problems of methodological support of students' independent and individual work for mastering the topics of the course "Psychology of Social Work". The modern approaches to the organization of students' independent educational activity are considered, the characteristics of the main types of independent work are given;

The materials of the manual can be used in the educational process by teachers and students of all forms of learning, contributing to the development of professional awareness of social workers and practitioners. The manual can also be useful for students and teachers of sociological, socio-pedagogical specialties and all readers interested in the issues of psychosocial work and teaching methods.

Indexing:

mend.jpg  Zenodo451.png  arch openaire45.png imgonline-com-ua-resize-etf8w8xuwvh1.jpg imgonline-com-ua-Resize-8lhbZm409l.jpg  соционет.jpg scilit ouci2.jpg  dimen_(1).png b1.jpg  imgonline-com-ua-resize-2bgnuvtyy8h1.jpg engpaper imgonline-com-ua-Resize-zpY9TwRGwS9w1.png

Author Biography

N. Kryvokon, Chernihiv State Technological University

PhD, Associate Professor

References

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: «Україна», 1996. – 56с.

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» (Із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради, 2000, № 35, ст.290.

Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (Із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної ради, 1993, № 5, ст. 21.

Закон України «Про соціальні послуги» (Із змінами та доповненнями) //Відомості Верховної Ради, 2003, №45, ст.358.

Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (Із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради, 2001, № 42, ст. 213.

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» Із змінами та доповненнями. // Відомості Верховної Ради, 1993, № 16, ст.167.

Абрамова Г.С. Практическая психология: Учебник для вузов. – М.: Академический проект, 2000. – 512 с.

Анцыферова. Л. И. Развитие личности и проблемы геронтопсихологии [издание 2-е, исправленное и дополненное] / Анцыферова Л. И. – М. : Издательство "Институт психологии РАН", 2006, – 512 с.

Балл Г. О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г. О. Балл // 2-ге вид., доп. – Житомир : ПП «Рута», Видавництво «Волинь», 2008. – 232 с.

Болтівець С.І. Сучасний стан розробленості педагогічної психогігієни. –Практична психологія та соціальна робота. - № 2. – 2004. – ст. 54.

Братусь Б.С. Аномалии личности. – М. : Мысль, 1988. – 301с.

Вихристюк О. В. и др. Психологическая помощь людям, пережившим психотравмирующее событие [Электронный ресурс] / О. В. Вихристюк, Л. В. Миллер, Е. В. Орлова // Электронный журнал «Психологическая наука и образование», – 2010, № 5. – Режим доступу: www.psyedu.ru.

Галагузова М.А. Социальная педагогика: Курс лекций. – М: ИТЕК, 2000. –227с.

Горностай П.П., Васьковская С.В. Теория и практика психологического консультирования: Проблемный подход. – Киев: Наук. думка, 1995. – 128 с.

Дорожевец А. Н. Когнитивные механизмы адаптации к кризисным событиям / А. Н. Дорожевец // Журнал практического психолога. – 1998. –№ 4. – С. 3–16.

Еремина Т. И. Социально-психологическая адаптация граждан, принимавших участие в боевых действиях: методическое пособие /Т. И. Еремина, Н. П. Крюков, Ю. Ю Логинова. – Саратов: ПМУЦ, 2002. –60 с.

Коломінський Н.Л. Соціально-психологічне забезпечення діяльності соціальної служби. // Соціальна служба в Україні: соціально-психологічні засади формування та ефективного функціонування. Матеріали науково-практичної конференції. 12 травня 2005 року, м. Черкаси. / Ред. кол.: В.В.Москаленко, Н.І. Кривоконь, Н.М. Дембицька, - К.: Фенікс, 2005. – с.34.

Корольчук М. С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк – К.: Ніка-Центр, 2006. – 580 с.

Кривоконь Н. І. Категорія наснаження: визначення змісту на основі різнорівневого аналізу / Н. І. Кривоконь // Соціальна психологія: Український науковий журнал. – К., 2012. – № 1/2 (51/52). – С. 63–73.

Кривоконь Н. І. Міждисциплінарний зміст поняття «соціальні послуги» /Н. І. Кривоконь // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2011. – Т. XIII, ч. 6 – С. 148–155.

Кривоконь Н. І. Поняття наснаження в аспекті психології соціальної роботи / Н. І. Кривоконь // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2011. – Т. ХІІІ, ч. 3. – С. 190–198.

Кривоконь Н. І. Проблеми людей з функціональними обмеженнями в уявленнях студентської молоді / Н. І. Кривоконь // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. пр. – К. : Міленіум, 2010. – Вип. 10. – С. 236–243.

Кривоконь Н. І. Проблеми «професійного вигорання» соціальних працівників / Н. І. Кривоконь // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2011. – Т. ХІІІ, ч. 7. – С. 95–103.

Кривоконь Н. І. Проблеми соціальної роботи та соціальної політики в Україні : навч. посіб. : [Текст] / Н. І. Кривоконь. – Чернігів : Чернігівський державний технологічний університет, 2012. – 320 с.

Кривоконь Н. І. Проблеми становлення професійної ідентичності фахівців системи соціального захисту населення / Н.І. Кривоконь // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2007– Т. ІХ, ч. 1. – С. 228–234.

Кривоконь Н. І. Соціалізація та досвід особистості в контексті психології соціальної роботи / Н. І. Кривоконь // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К., 2011. – Т. ХІІІ, ч. 1.– С. 223–231.

Кривоконь Н. І. Соціально-психологічне забезпечення соціальної роботи : монографія / Н. І. Кривоконь. – Х. : видавництво ФОП Олійник, 2011. – 480 с.

Кривоконь Н. І. Соціально-психологічні особливості розвитку соціальних послуг людям літнього віку / Н. І. Кривоконь // Проблеми сучасної психології : зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 8. – С. 512–522.

Кривоконь Н. І. Теорія соціальної адаптації в контексті психології соціальної роботи / Н. І. Кривоконь // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : зб. наук. пр. – К. : Міленіум, 2011. – Вип. 11. – С. 13–22.

Кривоконь Н.І. Оцінка персоналу організацій, що надають соціальні послуги в Україні як складова системи вимірювання діяльності соціальних установ / Н. І. Кривоконь // Вісник Харківського Національного університету ім. В. Каразіна. Серія : Психологічні науки. – Харків, 2008, – № 807, вип. 40. – С. 197–202.

Лактионов А. Н. Координаты индивидуального опыта. / А. Н. Лактионов. – 2-е изд. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2010. – 366 с.

Максименко С. Д. Онтогенез особистості / С. Д. Максименко // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. № 9 (90).– С. 1–10; № 10 (91). – С. 1–10.

Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. – М.: Совершенство, 1998. – 208 с.

Москаленко В. В. Психологія соціального впливу. Навч.посібник /Москаленко В. В. – К.: Центр учбової літератури. – 2007. – 448 с.

Москаленко В. В. Соціальна психологія: підручник. / В. В. Москаленко // 2-ге вид., випр. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 688 с.

Ніколаєнко С. М. Вища освіта – джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства / С. М. Ніколаєнко– К.: Знання, 2005. –С. 25.

Осухова Н. Г. Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях: учебное пособие для студ.высш.учеб.заведений / Н. Г. Осухова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 288с.

Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України. – Доступний з http://www.mon.gov.ua/

Офіційний веб-сайт Міністерства соціальної політики України. –Доступний з http://mlsp.kmu.gov.ua.

Офіційний веб-сайт Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://usva.org.ua/

Панок В. Г. Теоретико-методологічні засади розвитку практичної психології в Україні / В. Г. Панок // Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПНУ/ за ред. С. Д. Максименка. – Т. ХІІІ, ч. І – К., 2011. – С. 309–318.

Панок В. Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін. – К.: Либідь, 1999. – 533 с.

Пенитенциарная психология / Ю.А. Дмитриев, Б.Б. Казак. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 688 с.

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2006 року №879 «Про затвердження Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року». – Офіційний вісник України вiд 12.07.2006 - 2006 р., № 26, с.161, стаття 1898.

Психологическая помощь и консультирование в практической психологии. Под ред. М.К. Тутушкиной. – СПб.: Изд-во «Дидактика Плюс», 1998. – 352 с.

Психология социальной работы / О. Н. Александрова, О. Н. Боголюбова, Н. Л. Васильева и др.; под общей ред. М. А. Гулиной. – СПб. : Питер, 2002. –352 с.

Семигіна Т. Міжнародне визначення соціальної роботи / Т. Семигіна, О. Брижовата // Соціальна політика і соціальна робота. – 2002. – № 3, 4 –С. 144–145.

Сила Т. І. Міждисциплінарний зміст категорії наснаження / Т. І. Сила //Вісник Чернігівського національного педагогічного ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. – Вип. 82. Серія: Психологічні науки : збірник. – Чернігів: ЧНПУ, 2010. –Т. 2. – С. 194–197.

Сила Т. І. Соціально-психологічні особливості професійної інтеракції у соціальній роботі. : дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук. /Т. І. Сила– К., 2007. – 241 с.

Сила Т. І. Професійна інтеракція в соціальній роботі: соціально-психологічні особливості взаємодії соціального працівника і клієнта : монографія / Т. І. Сила – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. – 241 с.

Социальная работа / под общей ред. проф. В. И. Курбатова. – Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: «Феникс», 1999. – 576 с.

Соціальна робота в Україні: навч. посібн. / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Марченко та ін.; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

Соціальна робота: хрестоматія / за ред. А.Й. Капської. – К.: ДЦССМ, 2001. – 396 с.

Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім'єю. Навч.посібник. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132с.

Столяренко Л. Д. Основы психологии практикум. Ред.-сост. Л. Д. Столяренко – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 576 с.

Тартачник Г.С., Сила Т.І. Волонтерська діяльність як чинник формування професійної самосвідомості та духовного розвитку майбутніх фахівців із соціальної роботи // Людина і суспільство: основні тенденції розвитку і фактори трансформації у філософському, соціальному та психологічному вимірі: Збірник матеріалів круглого столу (31 березня 2006р.)/ За ред. канд.соц.наук, доц. В.Ю. Кондовича. – Чернігів: КП «Видавництво «Чернігівські обереги», 2006. – 114с.

Теория социальной работы: учебник / под ред. проф. Е. И. Холостовой. –Юристъ, 1998. – 334 с.

Фирсов М. В. Психология социальной работы: содержание и методы психосоциальной практики : учеб. пособ. для студентов высших учебных заведений / М. В. Фирсов, Б. Ю. Шапиро – М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 192 с.

Фрейд З. Три очерка по теории сексуальности. [Электронный ресурс] /Фрейд З. // Режим доступа: http://zigmund.ru/transactions.php.

Яковенко С. І. Соціально-психологічна допомога при надзвичайних ситуаціях і критичних інцидентах: монографія. / С.І. Яковенко, В.І. Лисенко //– К : Центр соціальних експертиз і прогнозів Інституту соціології НАНУ, 1999. – 226 с.

Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції: Навч. Посібник. – К.: Либідь, 1996.- 264 с.

Empowerment in Practice: Analysis and Implementation 2007. 72 pages. Stock No. 37272/ The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://siteresources.worldbank.org/ WBI/Resources/

Hobfoll S. E. Social Support: Will you be there when I need you? In N. Vanzetti and S. Duck (eds), A lifetime of relationships. / S. E. Hobfoll– California: Brooks / Cole Publishing Co, 1996. – Р. 12 – 24.

Human Rights and Social Work: Manual for Schools of Social Work and the Social Work Profession. – New York and Geneva: United Nations Publication, 1994. – 68 p.

Maslach, C., Goldberg J. Prevention of burnout: New perspectives //Applied and Preventive Psychology. – 1998. – V. 7. – P. 63-74.

Cover for PSYCHOLOGY OF SOCIAL WORK. METHODOLOGICAL INSTRUCTIONS AND TASKS FOR INDEPENDENT AND INDIVIDUAL WORK OF STUDENTS
Published
March 23, 2015

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-966-97466-2-7