FINANCIAL CONTROL OF AN ENTERPRISE'S FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT

Authors

L. Dikan, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics; V. Vasiurenko, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics; T. Krivtsova, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics; V. Malakhov, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics; N. Syniuhyna, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

Synopsis

If you need full access to the book, please write an email to the Publisher. Your request will be redirected to the author. If s/he is interested, s/he will directly contact you using the email address you have specified to discuss the conditions for obtaining access without the intermediary of the Publisher.

The essence of finance, the activities of subjects of financial relations, the essence of financial control, the main provisions of the methodology of financial control in Ukraine are considered. The theoretical aspects of foreign economic activity are separately summarized. Particular attention is paid to financial control of foreign economic activity, including in the context of ensuring financial security; ways of developing financial control of foreign economic activity in Ukraine are proposed.

Indexing:

mend.jpg  imgonline-com-ua-Resize-8lhbZm409l.jpg  соционет.jpg  scilit b1.jpg dimen_(1).png  ouci2.jpg  imgonline-com-ua-Resize-zpY9TwRGwS9w1.png

Author Biography

L. Dikan, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

PhD, Professor
Department of Control and Audit
ID ORCID   https://orcid.org/0000-0003-4107-3508
Mail to   Larysa.Dikan@m.hneu.edu.ua

References

Азаренкова Г. М. Финансовый контроль: международный опыт [научно-практическое издание] / Г. М. Азаренкова та ін. – К. : УБД НБУ, 2013. – 429 с.

Азаренкова Г. М. Фінансові потоки в системі економічних відносин: монографія / Г. М. Азаренкова. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 328 с.

Алексеєнко О. В. Фінансовий контроль у Збройних Силах України: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Алексеєнко Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2010. – 20 с. – укp.

Альміз В. Теоретичні аспекти проблем визначення та коригування митної вартості як фактор забезпечення економічної безпеки держави / В. Альміз // Вісник Академії митної служби України. – 2006. – № 1. – С. 3–5.

Багрова І. В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : підручник // Н. І. Рєдіна, В. Є. Власюк та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. І. В. Багрової. – К. : Центр навч. літ., 2004. – 580 с.

Балицький Є. В. Міжнародна конкурентоспроможність машинобудівної галузі України в контексті процесів глобалізації : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.05.01 / Балицький Євген Віталійович. – К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ, 2005. – 21 с.

Бардаш С. В. Метод фінансового контролю: теоретична інтерпретація / С. В. Бардаш // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 117–126.

Барсєгян А. Г. Валютна політика України в контексті сучасних економічних відносин / А. Г. Барсєгян // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – Вип. 52–1. – С. 87–92.

Басанцов І. В. Державний фінансовий контроль: регіональні аспекти: монографія / І. В. Басанцов. – К. : ВД «Корпорація», 2006. – 234 с.

Белінська Я. Щодо необхідності державної підтримки українського експорту [Електронний ресурс] / Я. Белінська. – Режим доступу: www.niss.gov.ua/Monitor/april08/23.htm.

Белобжецкий И. А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм / И. А. Белобжецкий. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 256 с.

Бердар М. М. Впровадження прогресивних методiв управлiння фiнансовими ресурсами пiдприємств у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi // Формування ринкових вiдносин в Українi. – 2008. – № 5. – С. 31–37.

Білуха М. Т. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит : підручник / М. Т. Білуха, М. Г. Дмитренко, Т. В. Микитенко ; [за ред. засл. діяча науки і техн. України, докт. екон. наук, проф. М. Т. Білухи. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – К. : Українська академія оригінальних ідей. – 2006. – 888 с.

Боди З., Мертон Р. Финансы / пер. с англ.: учебное пособие. М.:Вильямс, 2000. – 384 с.

Бодюк А. В. Методи фінансового контролю / А. В. Бодюк //Фінансовий контроль. – 2005. – № 1. – С. 50–53.

Большой экономический словарь / под ред. А. Н. Азрилияна. – 2-е изд. доп. и перераб. – М. : Институт новой экономики, 1997. – 864 с.

Бондар А. В. Класифікація державного контролю за організацією та здійсненням господарської діяльності / А. В. Бондар // Часопис Київського університету права – Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. – 2012, – № 2. – с. 100–103

Бондаренко А. І. Принципи здійснення державного фінансового контролю / А. І. Бондаренко // Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку. – Вип. 2 (33). – 2011. С. 16–22.

Боровик Н. А. Концепція реформування системи фінансового контролю як один з пріоритетів трансформування суспільно-економічної організації України [Електронний ресурс] / Н. А. Боровик, О. М. Гаэвська. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vntu/2008_17_1/62.pdf.

Бородавкина Н. Ю. Внешнеэкономическая деятельность в регионе как объект моделирования / Бородавкина Наталья Юрьевна. – СПб. : Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. – 2009. – № 1. – С. 74–77.

Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. М.: Олимп-Бизнес, 2006. - 254 с.

Брехов С. С. Державний фінансовий контроль за сплатою податку на прибуток підприємств в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Брехов Сергій Сергійович ; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2010. – 20 с. – укp.

Бречко О. В. Фінансовий механізм державного регулювання економіки регіону (на прикладі Тернопільської області) : автореф. дис. … канд. екон наук : 08.02.03 / Бречко Олександр Володимирович. – К. : КНЕУ. – 2004. – 24 с.

Булана В. Щодо очікувань наслідків вступу України до СОТ для вітчизняних виробників [Електронний ресурс] / В. Булана, Я. Жаліло. – Режим доступу: www.niss.gov.ua/Monitor/Januery/08.htm.

Бурмистров В. Н. Внешняя торговля Российской Федерации /В. Н. Бурмистров, К. В. Холопов. – М. : Юристъ, 2001. – 384 с.

Бутинець Ф. Ф. Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна несповідь / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : ПП «Рута», 2007. – 327 с.

Бутко М. Залучення інвестицій зовнішньоекономічної діяльності в Україну : сучасний стан і перспективи / М. Бутко // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – № 17. – С. 3–6.

Бюджетний Кодекс України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу www.rada.gov.ua.

Ван Хайчао Систематизация работ внешнеэкономической деятельности как обьектов административного управления // Вісник Хмельницького університету. – № 2. –Т. 2. – 2011. – С. 244–249

Василик О. Д. Державні фінанси України : підручник /О. Д.Василик, К. В. Павлюк. – К. : НІОС, 2004. – 608 с.

Васюренко В. О. Аналіз впливу фінансового регулювання на сталість зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання / В. О. Васюренко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць. – Х., 2009. – Вип. 2(7). – С. 37–42.

Васюренко В. О. Економічний зміст фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства: теоретичні аспекти питання / В. О. Васюренко // Економіка розвитку. – Х. : Вид ХНЕУ, 2011.

Васюренко В. О. Загальний підхід із визначення та обгрунтування оптимальних рішень в сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства / В. О. Васюренко // Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу : міжнар.

наук.-практ. конф. : тези доп.: 12-13 трав. 2011 р., м. Донецьк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. – С. 355–358.

Васюренко В. О. Матричний підхід до визначення регулюючого впливу податкового навантаження на зовнішньоекономічну діяльність суб’єкта господарювання / В. О. Васюренко // Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки. – Житомир, 2009. – Вип. 4(50). – С. 236–238.

Васюренко В. О. Множинність реакцій на впливи фінансового контролю зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання / В. О. Васюренко // Розвиток фінансових відносин в умовах трансформаційних процесів : матеріали 2-го міжнародного симпозіуму (10 грудня 2009 р.); Міністерство фінансів України, Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. – Х. : ХІФ УДУФМТ, 2009. – С. 149.

Васюренко В. О. Окремі статистичні узагальнення щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств машинобудування / В. О. Васюренко // Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки. – 2008. – Вип. 2(44). – С. 312–317.

Васюренко В. О. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності як різновид адаптаційного управління / В. О. Васюренко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доповідей П’ятої ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Ч. 1. – С. 143–145.

Васюренко В. О. Статистичні узагальнення структурних елементів зовнішньоекономічної діяльності машинобудування / В. О. Васюренко // зб. матеріалів П’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Наукові дослідження – теорія та експеримент – 2009». – Полтава : Інтер Графіка, 2009. – С. 86–90.

Васюренко В. О. Структурність множини впливів на зовнішньоекономічну діяльність підприємства / В. О. Васюренко // Матеріали науково-практичної конференції «Розвиток наукової думки». – Миколаїв : НУК, 2008. – С. 41–44.

Васюренко В. О. Теоретичні засади сутності та змісту фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах // Вісник Університету банківської справи Національного банку України, №1 (10), 2011. – С. 75–79.

Васюренко В. О. Теоретичні узагальнення щодо розуміння сутності поняття «зовнішньоекономічна діяльність підприємства» / В. О. Васюренко // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 2. – С. 220–226.

Васюренко В. О. Фінансова безпека зовнішньоекономічної діяльності підприємства / В. О. Васюренко, Н.В. Синюгіна // Економіка розвитку, №3 (63). Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – С. 60–64.

Васюренко В. О. Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств: теоретичне узагальнення та прикладний аналіз : монографія / В. О. Васюренко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2012. – 100 с.

Васюренко В. О. Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Васюренко Володимир Олександрович; ДВНЗ «Укр. акад. банк. справи НБУ». – Суми, 2010. – 20 с. – укр.

Васюренко В. О. Фінансове регулювання як окремий елемент фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання // Конкурентоспроможність та інноваційний розвиток України: проблеми науки та практики : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 26-27 листопада 2009 р. – Х. : ФОП Лібуркіна Л. М. ; ВД «ІНЖЕК», 2009. – С. 21–23.

Васюренко В. О. Фінансове регулювання як основа ведення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання / В. О. Васюренко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 318: В 4 т. Том ІІІ. – Д. : ДНУ, 2009. – С. 56–63.

Вашай Ю. В. Роль державного фінансового контролю в забезпеченні фінансової безпеки держави / Ю. В. Вашай, О. О. Дорошенко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vnuvgp/ekon/2009_4_2 /v48ek065.pdf.

Ващенко І. В. Державний фінансовий контроль та його вдосконалення у трансформаційній економіці України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Ващенко Ірина Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2005. – 20 с. – укp.

Верещак Н. В. Эффективное управление развитием внешнеэкономической деятельности предприятия / Н. В. Верещак, В. А. Горшков, Н. А. Ларионова. – Ставрополь : СевКавГТУ, 2010. – 78 с.

Віневич А. М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності / А. М. Віневич, О. В. Максимець : Навч. посіб. – 2-ге видання, перероб. та доповн. – К. : ВД «Професіонал», 2009.– 216 с.

Внешнеэкономическая деятельность предприятия / [ред. Ю. В. Макогон]. – Краматорск : ДГМА, 2006. – Т. 1. – С. 285–291.

Волкова І. А. Державний контроль зовнішньоекономічної діяльності як головна передумова економічної безпеки країни / І. А. Волкова, О. Ю. Калініна // Економічний простір № 22/2. – 2009. – С. 236–243.

Глущенко В. В., Глущенко А. С., Глущенко О. В. Фінанси у рисунках, схемах і таблицях. Навч. посібн., «Магнолія 2006», 2012. – 344 с.

Гонтаржевська Л. І. Зовнішньоекономічна діяльність туристичних підприємств України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 /. Гонтаржевська Лариса Іванівна ; Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України. – К., 2006. – 19 с.

Горчаков В. Ю. Формування організаційно-економічного механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю великої компанії : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.01 / Горчаков Валерій Юрійович. – Донецьк : Інститут економіки промисловості НАН України, 2005. – 22 с.

Господарський Кодекс України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: підручник / О. П. Гребельник. – 3-тє вид., перероб. та доповн. – К. : Центр учбової літератури. – 2008. – 432 с.

Грицюк І. В. Фінансовий контроль формування та використання коштів місцевих бюджетів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / І. В. Грицюк Ілля Васильович ; Львів. держ. фін. акад. – Л., 2010. – 20 с. – укp.

Грошовик Ю. Я. Організаційно-правові основи детінізації відносин у сфері зовнішньоекономічної діяльності : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Грошовик Юрій Якович ; Нац. акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2004. – 20 с. – укp.

Губанова Т. О. Здійснення державного фінансового контролю в зарубіжних країнах / Т. О. Губанова // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2012. – № 636. – С. 99–104.

Гулько В. В. Модернізація державного фінансового контролю відповідно до європейської практики / В. В. Гулько // Актуальні проблеми економіки. – № 1. – 2011. – С. 199–204.

Давиденко А. Застосування податку на додану вартість при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами господарювання / А. Давиденко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 6. – С. 3–8.

Дегтярев О. В. Управління зовнішньоекономічною діяльністю високотехнологічних підприємств в умовах глобалізації (на прикладі космічної галузі України) : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.02.03 / Дегтярев Олександр Вікторович. – К. : КНУ, 2006. – 18 с.

Дереконь В. М. Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Дереконь Володимир Миколайович ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2007. – 21 с. – укp.

Державний комітет статистики України. Статистичні дані // [Електронний ресурс]. – Режим доступу www.ukrstat.gov.ua

Десятнюк О. М. Моніторинг податкових ризиків: теорія та практика : монографія / О. М. Десятнюк. – Тернопіль : Вид. ТНЕУ, 2009. – 312 с.

Дзюблюк О. В. Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки / О. В. Дзюблюк. – К. : Поліграфкнига, 2000. – 512 с.

Дікань Л. В. Державний аудит : навч. посіб. / Л. В. Дікань, Ю. О. Голуб, Н. В.Синюгіна. – К. : Знання, 2011. – 503 с.

Дікань Л. В. Державний аудит виконання місцевих бюджетів в умовах реформування системи державного фінансового контролю в Україні : монографія / Л. В. Дікань, Н. В. Синюгіна ; під заг. ред.. проф. Ф. Ф. Бутинця // Бухгалтерський облік, контроль і аналіз: проблеми теорії та методології. – К., 2013. – 606 с., С. 416–430.

Дікань Л. В. Державний фінансовий контроль як ефективний важіль забезпечення фінансової безпеки Украіни : монографія / Л. В. Дікань, Н. В.Синюгіна ; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. С. Пономаренка, д-ра екон. наук, проф. М. О. Кизима, канд. екон. наук, доц. О. Г. Зими // Ліберманівські читання – 2010: економічна спадщина та сучасні проблеми. – Х. : ФОП Павленко О.Г.; ВД «ІНЖЕК». – 2011. – С. 240–248.

Дікань Л. В. Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту: монография / Л. В. Дікань, Н. В. Синюгіна : під ред. А. А.Пилипенка, Г. Ф. Азаренкова. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2012. – 640 с.

Дікань Л. В. Система фінансового контролю в Україні: сучасний стан організації та перспективи розвитку / [Л. В. Дікань, Н. М Шульга. Ю. О. Голуб, Н. В.Синюгіна, Т. В., Мултанівська, Т. С. Воінова]. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010. – 96 с.

Дікань Л. В. Фінансовий контроль: теорія та методологія : монографія / Л. В. Дікань, Ю. О. Голуб, Н. В. Синюгіна. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. – 92 с.

Дікань Л. В. Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні узагальнення щодо сутності та змісту : монографія / Л. В. Дікань, В. О. Васюренко ; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. С. Пономаренка, д-ра екон. наук, проф. М. О. Кизима, канд. екон. наук, доц. О. Г. Зими // Ліберманівські читання – 2010: економічна спадщина та сучасні проблеми. – Х. : ФОП Павленко О. Г. ; ВД «ІНЖЕК», 2010. – С. 427–440.

Дмитренко Г. В. Концептуально-методологічні та історичні основи організації і здійснення державного фінансового контролю / Г. В. Дмитренко. – К. : АДЕФ – Україна, 2009. – 160 с.

Донець Л. І. Економічна безпека підприємства : [навч. посіб.] / Л. І. Донець, Н. В. Ващенко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 240 с.

Дрозд І. К. Державний фінансовий контроль : [навч. посіб.] / І. К. Дрозд, В. О. Шевчук. – К. : ТОВ «Імекс-ЛТД». – 2007. – 304 с.

Дроздова Г. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Г. М. Дроздова. – К. : Центр навч. літ., 2004. – 247 с.

Дубинець Ю. Теоретичні аспекти ризику зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Ю. Дубинець // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – № 2. – С. 245–251.

Дудко В. П. Державний фінансовий контроль : підручник / В. П. Дудко. – 2-ге вид., перероб. та доповн. – Чернівці : Прут, 2008. – 624 с.

Дурицька Г. В. Економічне регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислового виробництва : автореф. дис. .... канд. екон. наук : .08.00.03 / Дурицька Галина Володимирівна. – Л. : Інститут регіональних досліджень НАНУ, 2007. – 26 с.

Дурицька Г. В. Проблеми комплексної оцінки зовнішньоекономічної діяльності підприємств / Г. В. Дурицька // Регіональна економіка. – 2007. – № 4. – С. 209–217.

Еволюція теорії державних фінансів в Україні (монографія) / Вікторія Василівна Небрат; НАН України, Ін-т економыки та прогнозування. – К., 2013. – 584 с.

Есманов О. М. Реформування системи державного фінансового контролю в Україні / О. М. Есманов // Бізнес Інформ. – 2012. – № 12. – C. 32–34.

Живко З. Б. Фінансовий моніторинг підприємства: проблеми, безпека і специфіка діяльності [Текст] / З. Б. Живко // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 93–100.

Жила В. Г. Ревізія та аудит / В. Г. Жила. – К. : МАУП, 1998. – 96 с.

Жилкина М. C. Финансовые, кредитные и страховые инструменты государственного регулирования экономических процессов / М. С. Жилкина // Финансовый бизнес. – 2001. – № 7. – С. 11–19.

Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – К.: Знання, 2007. – 1072 с.

Закон України «Про Єдиний митний тариф» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada. gov.ua.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada. gov.ua.

Закон України «Про Рахункову палату» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.zakon.rada. gov.ua.

Иванов Ю. Б. Конкурентоспособность предприятия: оценка, диагностика, стратегия : монография / Ю. Б. Иванов. – Харьков : ХНЕУ, 2004. – 256 с.

Іваницька О. М. Теорія нового державного менеджменту та її застосування при модернізації державного фінансового контролю / О. М. Іваницька, І. Ю. Чумакова // Фінанси України. – 2011. – № 5. – С. 68–77.

Іванова І. Державний фінансовий контроль: Парадигми розвитку : монографія / І. Іванова. – К. : Академвидав, 2010. – 168 с.

Ільяшенко В. А. Валютний контроль в системі державного контролю в Україні / В. А. Ільяшенко // Менеджер. – 2010. – № 4. – С. 204–208.

Індекси споживчих цін та цін виробників промислової продукції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat. gov.ua.

Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ufin.com.ua.

Калюга Є. В. Фінансово-господарський контроль у системі управління / Є. В. Калюга. – К. : Ельга, Ніка-центр, 2007. – 360 с.

Каляка С. В. Методичні аспекти визначення рівня стійкості підприємства – суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності / С. В. Каляка // Економіка розвитку. – 2007. – № 32. – С. 76–81.

Каляка С. В. Побудова системи протидії загрозам та небезпекам здійсненню зовнішньоекономічної діяльності підприємств / С. В. Каляка // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2007. – № 5. – С. 46–53.

Касьяненко Л. М. Правові основи здійснення фінансового контролю органами державної податкової служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Касьяненко Любов Михайлівна ; Держ. податк. адмін. України, Нац. акад. держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2004. – 18 с. – укp.

Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс. – М. : Гелиос-АРВ, 2002. – 408 с.

Кирилов Ю. Є. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності на ринку зерна : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.07.02 / Кирилов Юрій Євгенович. – Житомир : Державний агроекономічний університет, 2005. – 18 с.

Кім О. О. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на інституційне перетворення в трансформаційній економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Кім Олексій Олексійович. – Х. : ХНУ, 2005. – 18 с.

Кісь О. П. Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.01 /Кісь Олександр Петрович. – Х.: ХНЕУ, 2005. – 18 с.

Кіян О. В. Методи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні / О. В. Кіян // Митна справа. – 2007. – № 2. – С. 13–16.

Книшек О. О. Взаємозв'язок прийомів і сфер внутрішнього та зовнішнього контролю зовнішньоекономічної діяльності підприємств / О. О. Книшек, К. С. Костюченко // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка, 2012. – № 1. – С. 87–99.

Ковалевська А. В. Конкурентна стратегія зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств України в умовах перехідної економіки інверсійного типу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.02.03 / Ковалевська Алла Володимирівна ; Харківський національний ун-т ім. В. Н.Каразіна. – Х., 2002. – 24 с.

Коваленко В. М. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності України в контексті міжнародної інтеграції : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.02 / Коваленко Віктор Миколайович ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 19 с. – укр.

Коваленко Ю. М. Державний фінансовий контроль: сутність і призначення / Ю. М. Коваленко, І. А. Скуратівська // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка і право). – 2012. – № 2(57). – С. 74–79.

Колінець Л. Б. Стимулювання зовнішньоекономічної діяльності фінансово-кредитними інструментами / Л. Б. Колінець // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Економіка. – 2004. – № 16. – С.125–129.

Колінець Л. Б. Фінансово-кредитний інструментарій стимулювання зовнішньоекономічної діяльності у світовій економічній системі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Колінець Леся Богданівна ; Тернопільський держ. економічний ун-т. – Тернопіль, 2005. – 20 с. – укр.

Коломієць В. В. Експортний потенціал регіону та його зовнішньоекономічна діяльність (на прикладі Черкаського регіону) : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.10.01 / Коломієць Володимир асильович. – К.: Рада

по вивченню продуктивних сил України ; НАН України, 2005. – 22 с.

Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю, схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 р. №158-р // www.minfin.gov.ua.

Косинський Р. В. Фінансовий контроль у системі державного управління господарськими процессами : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Косинський Роман Валерійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2011. – 20 с. : рис., табл. – укp.

Коуз Р. Фирма, рынок и право /– М. : Юристъ – 1999. – 455 с. 117. Кравченко Л. А. Державне фінансове регулювання економіки в умовах ринкової трасформації : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.01.01 / Кравченко Лариса Анатоліївна. – К. : КНУ ім. Т. Шевченко, 2002. – 18 с.

Крамарева О. М. Оцінка ефективності експорту та імпорту машин і обладнання вітчизняними підприємствами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Крамарева Олена Михайлівна. – Х. : ХНЕУ, 2005. – 20 с.

Крамаровский Л. М. Ревизия и контроль / Л. М. Крамаровский. – М. : Финансы, 1976. – 232 с.

Крупін В. Є. Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності територіально-виробничих систем : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.03 / Крупін Віталій Євгенійович. – Л. : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2008. – 24 с.

Кудлай В. Г. Особливості експортно-імпортної діяльності у зовнішньоекономічній діяльності підприємств України / В. Г. Кудлай // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – № 3. – С. 3–9.

Кудряшов В.П. Курс фінансів: Навч. посіб. - К.: Знання, 2008. – 431 с.

Кузенко Т. Б. Фінансова безпека підприємства : навч. посіб. / Л. С. Мартюшева, О. В. Грачов, О. Ю. Литовченко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2010 – 300 с.

Куркін М. В. Контроль та захист економічної безпеки діяльності підприємства : навч. посіб. / М. В. Куркін, В. Д. Понікаров, Д. В. Назаренко. – Х. : ФОП Павленко О. Г. ; ВД «ІНЖЕК». – 2010. – 300 с. – укр.

Лапицька С. Ю. Фінансовий контоль як частина управлінського процессу : монографія / С. Ю. Лапицька. – Д. : Наука і освіта. – 2003. –104 с.

Лиско Н. А. Основні принципи державного фінансового контролю в Україні / Н. А. Лиско // Актуальні проблеми економіки. – № 5 (119). – 2011. – с. 42–47.

Литвинчук Т. В. Методологічні засади сутності контролю як функції управління / Т. В. Литвинчук // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2000. – № 2 (20). – С. 30–33.

Лупикова Е. В. Учёт и аудит внешнеэкономической деятельности : учеб. пособие / Е. В. Лупикова. – М. : КНОРУС, 2009. – С. 154–182. – 256 с.

Луцька Н. І. Розвиток регіональних тенденцій зовнішньоекономічної діяльності України / Н. І. Луцька // Економіка та держава. – 2008. – № 1. – С. 32–33.

Лушкін В. Потенціал зовнішньоекономічної діяльності Житомирської області / В. Лушкін // Регіональна економіка. – 2001. – № 2. – С. 85–94.

Майборода О. В. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на формування регіональної стратегії розвитку промислового комплексу / О. В. Майборода // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2007. – № 2. – С. 102–106.

Макаренко Д. И. Об одном подходе к стратегическому управлению внешнеэкономической деятельности государства / Д. И. Макаренко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект, 2010. – с. 266–269.

Макаренко М. І. Структурні зрушення в системі інфляційних ризиків української економіки / М. І. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 6(84). – С. 96–102.

Малиновський В. Зовнішній контроль в державному управлінні / В. Малиновський // Вісник УАДУ. – № 1. – 2000. – С. 46–56.

Манцуров І. Статистичні індикатори збалансованості зовнішньоекономічної діяльності / І. Манцуров // Вісник Академії митної служби України. – 2005. – № 3. – С. 12–19.

Марченко К. Г. Аспекты построения стратегии внешнеэкономической деятельности предприятия с использованием математического моделирования / К. Г. Марченко, Н. В. Гулишок // Вісник Хмельницького університету. Серія : Економічні науки. – 2011. – № 3. – Т. 3. – с. 203–208.

Масловська Л. Управлінські аспекти зовнішньоекономічної діяльності України в перехідний період / Л. Масловська // Економіка України. – № 8. – 2006. – С. 67–72.

Машталір Я. П. Механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю машинобудівного підприємства : автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Машталір Яна Петрівна ; Хмельницький нац. ун-т. – Хмельницький, 2009. – 20 с. – укр.

Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : монографія / [В. М. Геєц, М. О.Кизим, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк та ін.] ; за ред. В. М. Гейця. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 240 с. – укр.

Мочерний С. В. Світове господарство в умовах глобалізації : монографія / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, С. В. Фомішин. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 200 с.

Мурашко В. М. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності : навч. посіб. / В. М. Мурашко, Т. М. Сторожук, О. В. Мурашко ; за заг. ред. П. В. Мельника. – К.: ЦУЛ, 2003. – 312 с.

Муртузалиева С. Ю. Роль государства в развитии внешнеэкономической деятельности / С. Ю. Муртузалиева // Российское предпринимательство. – 2007. – № 8. – Вып. 1 (95). – c. 148–152.

Овсийчук М. Ф. Бухгалтерский учёт и контроль внешнеэкономической деятельности организаций : учебник / М. Ф. Овсийчук. – М. : КНОРУС, 2009. – С. 99–113. – 208 с.

Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002. — 240 с.

Орлів М. С. Удосконалення фінансового контролю у системі державного управління : навч.-метод. матеріали / [М. С. Орлів]. – К.: НАДУ, 2010. – 56 с.

Осадчук А. И. Оценка эффективности деятельности предприятия – субъекта ВЭД / А. И. Осадчук, Д. В. Лисунов // Економіка та управління машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. – 2009. – № 4 (8). – с. 76–84.

Отенко І. П. Стратегическое управление потенциалом предприятия / І. П. Отенко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2006. – 256 с.

Павлюк А. П. Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки / Д. С. Покришка, Я. В. Белінська [та ін.]; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2012. – 104 с.

Піддубна Л. І. Валютно-фінансові аспекти розробки і використання адаптаційних моделей управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства / Л. І. Пуддубна, В. О. Васюренко // Економіка розвитку. – 2008. – № 4(48). – С. 50–53.

Піддубна Л. І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління : монографія / Л. І. Піддубна. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 368 с.

Піддубна Л. І. Методичні аспекти фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання / Л. І. Пуддубна, В. О. Васюренко // Економіка розвитку. – 2009. – №4 (52). – С. 56–58.

Пісьмаченко Л. М. Механізм реалізації митної політики держави у сфері регулювання зовнішньоекономічної діяльності / Л. М. Пісьмаченко // Економіка та держава. – 2007. – № 11. – С. 64–66.

Піхоцький В. Функціонування системи державного фінансового контролю та ії удосконалення / В. Піхоцький // Науковий вісник «Демократичне врядування». – № 10. – 2012. – С. 85–99.

Пластун В. Л. Фінансове забезпечення розрахункових відносин у зовнішньоекономічній діяльності підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.04.01 / Пластун В’ячеслав Леонідович. – Суми : УАБС НБУ, 2006. – 21 с.

Плескач В. Л. Сучасні підходи щодо фінансового регулювання механізму реалізації регіональних цільових програм / В. Л. Плескач // Фінанси України. – 2009. – № 1. – С. 58–72.

Пожар Т. О. Роль фінансово-економічних методів державного фінансового контролю у забезпеченні бюджетної дисципліни / Т. О. Пожар // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 8 (122). – С. 327–333.

Пожар Т. О. Сутність, функції і види державного фінансового контролю / Т. О. Пожар // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» ; голов. ред. А. О. Єпіфанов. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – Вип. 31. – С. 237–243.

Поздняковська Н. М. Розвиток фінансового контролю рахункової палати України / Н. М. Поздняковська // Зимові читання, присвячені видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю : збірник тез Одинадцятої Всеукраїнської наукової Internet-конференції ЖДТУ. – 2012. – С. 82–84.

Покровская В. В. Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности : учебник / В. В. Покровская. – М. : Юристъ, 2000. – 456 с.

Пономаренко В. С. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : підручник / В. С. Пономаренко, Л. І. Піддубна. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2008. – 328 с.

Проскурина Н. В. Определение контроллинга внешнеэкономической деятельности предприятия / Н. В. Проскурина // Бизнес Информ. – № 3 (1). – 2010. – С. 78–81.

Процик Т. В. Грошово-кредитні засоби регулювання національної економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / Процик Тетяна Вікторівна. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 24 с.

Пудрик Д. В. Обоснование методов регулирования внешнеэкономической деятельности / Д. В. Пудрик // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2002. – Вип. 7/3. – С. 240–243.

Пудрик Д. В. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.08.04 / Пудрик Денис Валерійович ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2008. – 20 с.

Пушкар М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності : навч. посібник / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 223 с.

Разумцев В. В. Фінансовий контроль цільового використання бюджетних коштів підприємствами вугольної галузі : автореф. дис .... канд. екон. наук : 08.00.08 / Разумцев Володимир Володимирович ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – 20 с. – укp.

Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. – М. : ИНФРА–М, 2004. – 480 с.

Ревва К. Г. Развитие и проблемы внешнеэкономической деятельности регионов и предприятий Украины / К. Г. Ревва, О. В. Голубкова // Економічні науки. – Вип. 20.5. – 2011. – С. 227–234.

Резнікова О. О. Валютне регулювання на міждержавному рівні та його вплив на національну валютну систему / О. О. Резнікова // Банківська справа. – 2000. – № 4. – С. 50–52.

Руденко Л. Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій / Л. Руденко. – К. : Кондор, 2004. – 480 с.

Сабанти Б.М. Теория финансов: учебное пособие. М.: Менеджер, 1998. – 342 с.

Савченко Л. А. Правові проблеми фінансового контролю в Україні : монографія / Л. А. Савченко. – Ірпінь : Академія державної податкової служби України, 2001. – 407 с.

Сайт Державної фінансової інспекції // [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.dkrs.gov.ua.

Самойлов Г. Финансовые отношения как инструмент государственного регулирования экономики [Електронний ресурс] / Г. Самойлов. – Режим доступа: http://www.rags.ru/akadem/all/18-2002/18-2002- 126.html.

Саніахметова Н. О. Господарське право України : монографія / Н. О. Саніахметова. - К.:Одісей, 2005.– 497с.

Свінціцький Е. М. Види фінансового контролю у фінансовому праві: порівняльний аналіз / Е. М. Свінціцький // Європейські перспективи № 4, ч. 3. – 2011.– с. 74–79.

Свінціцький Е. М. Сутність та значення фінансового контролю у здійсненні фінансової діяльності держави / Е. М. Свінціцький // Наше право.– 2012. – № 4. - С. 14-19

Свободная энциклопедия «Википедия» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ru. wikipedia. оrg.

Сердюк І. Г. Державне регулювання інноваційної діяльності суб’єктів господарювання / І. Г. Сердюк // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 39–45.

Синюгіна Н. В. Дискусійні питання визначення понять «контроль» і «ревізія» / Н. В.Синюгіна, Г. М. Яблонська // Економіка: реалії часу. – 2011. – № 1 (1). – С. 75–80.

Синюгіна Н. В. Фінансовий моніторинг в системі взаємодії різних суб’єктів господарювання (теоретичні аспекти питання) / Н. В. Синюгіна // Економіка розвитку. –Х. : ХНЕУ. – 2009. – № 3 (51). – С. 37–40.

Синюгіна Н. В. Фінансовий моніторинг як форма фінансового контролю за діяльністю банківських установ / Н. В. Синюгіна // Управління розвитком. – 2012. – № 7 (128). – С. 162–163.

Синюгіна Н.В. Економічний зміст фінансового контролю в умовах його реформування / Н. В. Синюгіна // Управління розвитком. – 2010. – № 2 (78). – С. 19–20.

Синько А. В. Внешнеэкономическая деятельность и риски // Вопросы инновационной экономики. – 2012. – № 4 (14). – с. 67–77.

Сиротюк О. Д. Деякі проблеми застосування митного законодавства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності в Україні / О. Д. Сиротюк // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – № 7. – С. 23–25.

Скоропад І. С. Державний фінансовий контроль в Україні / І. С. Скоропад, Н. І. Пахолок // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.7. – С. 262–266.

Сойма С. Ю. Зовнішньоекономічна діяльність регіону в умовах ринкових трансформацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Сойма Світлана Юріївна ; ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т». – Ужгород, 2011. – 20 с. : табл., рис. – укp.

Сот-энциклопедия «Британника»// [Електронний ресурс]. www.britannica. com

Справочно-информационный портал «Грамота.ру» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.gramota.ru.

Стефанюк І. Б. Аудит фінансової та господарської діяльності бюджетних установ: проблеми та шляхи запровадження / І. Б. Стефанюк. – К. : Піраміда, 2005. – 144 с.

Стефанюк І. Б. Державний фінансовий контроль підприємницької діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Стефанюк ; Наук.-дослід. фінанс. ін-т при М-ві фінансів України. – К., 2002. – 16 с. – укp.

Стефанюк І. Б. Метод і форма державного фінансового контролю і сутність і методологічні відмінності / І. Б. Стефанюк // Фінансовий контроль, № 31 (56). – 2010. – С. 24–28.

Стефанюк І. В. Державний фінансовий контроль: проблеми ідентифікації й визначення системи / І. В. Стефанюк // Фінанси України. – 2009. – № 11. – С. 12–20.

Стрельцов В. Ю. Державний фінансовий контроль діяльності органів місцевого самоврядування : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Стрельцов Володимир Юрійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. Регіон. Ін.-т держ. упр. – Х., 2005. – 16 с. – укр.

Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки / А. П. Павлюк, Д. С. Покришка, Я. В. Белінська [та ін.]; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2012. – 104 с.

Татынов С. И. Теоретический анализ концепций сущности финансов при социализме и в современной экономике / С. И. Татынов // Финансы и кредит [Текст]. – 2009. – № 42. – С. 25–29.

Ткаченко Н. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності з використанням нетарифних обмежень / Н. Ткаченко, В. Артеменко // Регіональна економіка. – 2003. – № 1(27). – С. 51–56.

Ткаченко О. В. Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Ткаченко Олександр Васильович ; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2005. – 20 с. : табл. – укp.

Толковый словарь Ушакова // [Електроний ресурс]. – Режим доступа: http://ushakovdictionary.ru.

Труфіна Ж. С. Облік і контроль формування фінансових результатів операційної діяльності підприємств: теорія, методика, організація : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Труфіна Жанна Степанівна ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2010. – 21 с. – укp.

Усач Б. Ф. Контроль і ревізія : підручник / Б. Ф. Усач. – К. : Знання, 2007. – 263 с.

Cover for FINANCIAL CONTROL OF AN ENTERPRISE'S FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECT
Published
December 17, 2013

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-966-97289-2-0