FINANCIAL SUPPORT OF THE FISCAL SPACE OF LOCAL GOVERNMENT

Authors

E. Kuzkin
Kharkiv Institute of Finance of the Kyiv National University of Trade and Economics

Synopsis

If you need full access to the book, please write an email to the Publisher. Your request will be redirected to the author. If s/he is interested, s/he will directly contact you using the email address you have specified to discuss the conditions for obtaining access without the intermediary of the Publisher.

The theoretical foundations of the study of fiscal space, the evolutionary trends of fiscal decentralization are presented. Theoretical, methodological and conceptual foundations of the formation of the fiscal space of local self-government, methodological support for the expansion of the fiscal growth. Recommended for scientists, students of institutions of higher economic education.

Recommended for researchers and practitioners studying the problems of the fiscal space of local government, teachers, graduate students and students of economic specialties of higher educational institutions.

Indexing:

Mendeley.png  imgonline-com-ua-Resize-8lhbZm409l.jpg  соционет.jpg  scilit  dimen_(1).png ouci1.jpg imgonline-com-ua-Resize-zpY9TwRGwS9w1.png

References

Аведян Л. Д. Регіональний та муніципальний менеджмент. Харків: ХНЕУ, 2009. 44 с.

Алексеєнко Л. М., Акімова М. А. Пріоритетні напрями зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів // Наука й економіка. 2011. № 1 (21). С. 7–9.

Андрущенко В. Л. Міжбюджетні відносини в Україні та міжнарод-ний досвід // Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юри-дичної академії. 2013. № 2. С. 5–10.

Афанасьев М. П. Бюджет и бюджетная система. Т. 2. Москва: Юрайт, 2016. 418 с.

Бартчук Ю. А. Шляхи реформування системи місцевого оподатку-вання в Україні // Актуальні проблеми державного управління, пе-дагогіки та психології. 2011. № 1 (4). С. 82–84.

Берданова О., Вакуленко В. Стратегічне планування місцевого роз-витку; Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралі-зації в Україні – DESPRO. Київ: ТОВ «София-А», 2012. 88 с.

Місцеве самоврядування в Україні: стан та перспективи розвитку: аналітична доповідь / Біла С. О., Бабець І. Г., Жук В. І. та ін. Київ: НІСД, 2009. 62 с.

Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фі-нансової науки / ред. Федосов В. М. Київ: Либідь, 2000. 654 с.

Богачов С. Проблеми й перспективи формування місцевих бюдже-тів у великих містах (у світлі реформування податково-бюджет-ного законодавства України) // Схід. 2011. Спецвипуск № 1 (108). С. 8–12.

Бондарук Т. Г. Механізм фінансового забезпечення функцій органів місцевого самоврядування // Актуальні проблеми економіки. 2011.№ 8. С. 250−258.

Бондарук Т. Г. Місцеве самоврядування і місцеві фінанси в умовах адміністративного реформування // Актуальні проблеми економі-ки. 2011. № 5. С. 162−169.

Бондарук Т. Г. Обґрунтування стратегії управління фінансами міс-цевого самоврядування // Актуальні проблеми економіки. 2006.№ 11. С. 63–72.

Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв. Т. 3. Время мира. Москва: Прогресс, 1992. 678 с.

Бугіль С. Я. Фінансова стійкість та безпека місцевих бюджетів в умовах обмеженості фінансових ресурсів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. № 1. С. 55–60.

Буряченко А. Є. Функціональна децентралізація та вдосконален-ня системи бюджетних відносин // Фінанси України. 2014. № 2. С. 19–29.

Буряченко А. Є. Переваги та недоліки боргового фінансування міс-цевих потреб // Фінанси, облік і аудит. 2009. № 13. С. 14–20.

Бюджет України 2013 / Міністерство фінансів України. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/view/bjudzhet-ukraini-2013?category=bjudzhet&subcategory=2013-budget

Бюджетна підтримка та податкове стимулювання національної еко-номіки України: монографія / ред. Тарангул Л. Л. Ірпінь; Київ: Фе-нікс, 2012. 532 с.

Бюджетна політика: прагматичні підходи до стратегічних рішень /Аврамченко К. В., Дешко А. Л., Жаліло Я. А. та ін. Київ: СТ-ДРУК, 2016. 112 с.

Бюджетна система: підручник / ред. Федосов В. М., Юрій С. І. Київ: ЦУЛ; Тернопіль: Економічна думка, 2012. 871 с.

Бюджетний кодекс України (зі змінами): Кодекс України № 2456-VI //Відомості Верховної Ради України. 2010. № 50-51. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

Бюджетний менеджмент / Федосов В., Опарін В., Сафонова Л. та ін.; ред. Федосов В. Київ: КНЕУ, 2004. 864 с.

Бюджетний моніторинг: аналіз виконання бюджету за 2010 рік /Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень. URL: https://cutt.ly/idN1bYc

Варфоломєєв С. Український ринок муніципальних облігацій: ана-літичний огляд / Компанія ПАДКО, Проект технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку “Впровадження пенсій-ної реформи в Україні”. Київ, 2003. 47 с.

Василенко Л., Василенко А. Формування місцевих бюджетів та соці-альне партнерство // Вісник КНТЕУ. 2011. № 1. С. 50–57.

Василенко О. В. Світовий досвід формування інвестиційних ресур-сів місцевих бюджетів // Держава та регіони. 2009. № 2. С. 29–36.

Василик О. Д. Теорія фінансів. Київ: НІОС, 2000. 416 с.

Величко О., Дмитренко І. Іноземний досвід реформування податко-вої системи // Економіст. 2009. № 7. С. 120–123.

Виступ Віце-прем’єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Ген-надія Зубка під час засідання Ради регіонального розвитку від 9 ве-ресня 2015 року.

Виступ Міністра фінансів України Наталії Яресько під час Години Уряду у Верховній Раді 16.01.2015. URL: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=407049&cat_id=397854

Внедрение технологии бюджетирования. URL: http://www.finprosoft.ru/vnedrenie-tehnologii-byudzhetirovaniya

Волохова І. С. Місцеві податки та збори в доходах місцевих бюдже-тів України: наслідки проведених реформ // Науковий вісник Між-народного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менедж-мент. 2017. № 23 (2). С. 51–54.

Всесвітня декларація місцевого самоврядування. Ріо-де-Жанейро, 23-26 вересня 1985 року // Місцеве та регіональне самоврядування України. 1994. № 1-2. С. 65–69.

Галушка А. В., Тарасевич К. В. Пропозиції вдосконалення бюджет-ної політики на місцевому рівні // Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. № 36. С. 27–30.

Геннадій Зубко відвідав Урядовий контактний центр // Офіційний портал органів виконавчої влади України. URL: https://www.kmu. gov.ua/ua/news/248017354

Герчаківський С. Д., Кабаш О. Р. Теоретичний логос фіскальної де-централізації // Регіональна економіка. 2009. № 2. С. 133–141.

Гоблик В. В. Інвестиційна політика ЄС як чинник активізації зов-нішньоекономічних зв’язків у транскордонних регіонах // Ефек-тивна економіка. 2013. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=2016

Голинська О. В., Мєтєлєва І. Д., Садова A. C. Управління міським бюджетом за програмно-цільовим методом / Асоціація міст Украї-ни та громад. Київ, 2007. 180 с.

Голинська О. В. Програмно-цільовий метод управління бюджета-ми: основні позиції та компоненти // Економіка та держава. 2010.№ 1. С. 105–108.

Гріневська С. М. Модернізація національної економіки шляхом за-безпечення саморозвитку регіонів // Актуальні проблеми економі-ки. 2012. № 11. С. 169−173.

Далєвська Т. А. Основні теорії та моделі місцевих фінансів // Еконо-мічний вісник університету. 2015. № 27 (1). С. 155–162.

Декларация о принципах местного самоуправления государств –участников Содружества Независимых Государств // Вестник Меж-парламентской Ассамблеи. 1993. № 1. С. 160–164.

Декларація цілей та завдань бюджету на 2009 рік (Бюджетної декла-рації): схв. постановою Кабінету Міністрів України № 160. 05.03.2008. URL: http://www.ibser.org.ua

Державне управління регіональним розвитком України / ред. Воро-тін В. Є., Жаліл Я. А. Київ: НІСД, 2010. 288 с.

Деркач М. Шляхи посилення дохідної бази місцевих бюджетів України // Схід. 2011. Спецвипуск № 1 (108). С. 48–51.

Деркач М. І., Литвин М. В. Впровадження світового досвіду форму-вання доходної частини місцевих бюджетів в Україні // Економіч-ний простір. 2011. № 49. С. 61–67.

Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам: постанова Кабінету Міністрів України № 11. 23.01.2015. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/11-2015-п

Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам: постанова Кабінету Міністрів України № 6. 14.01.2015. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/6-2015-п

Деякі питання реалізації Концепції реформування місцевого само-врядування та територіальної організації влади в Україні: розпоря-дження Кабінету Міністрів України № 688-р. 22.09.2016. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249350402

Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів: по-станова Кабінету Міністрів України № 1149. 08.12.2010. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1149-2010-п

Диба О. М., Крук В. В. Механізм залучення зовнішніх ресурсів фор-мування інвестиційного потенціалу місцевих бюджетів // Вісник ДНУЕТ ім. М. Туган-Барановського. Економічні науки. 2010. № 3. С. 306–314.

Диверсифікація доходів місцевих бюджетів / Луніна І. О., Кирилен-ко О. П., Лучка А. В. та ін.; ред. Луніна І. О. Київ, 2010. 320 с.

Дикий Д. В. Мультиагентні інвестиційні організації: сучасний ме-ханізм реалізації державно-приватного партнерства в будівництві. Київ: Акцент інвесттрейд, 2012. 404 с.

Дмитренко М. Г. Формування та реалізація регіональної ощадної політики // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України. 2010. № 29. С. 13–23.

Дмитровська В. С. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування //Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2008. № 4 (2). С. 50–56.

Домрачев А. Оподаткувати інвестора // Економічна правда. 2011. URL: http://www.epravda.com.ua/columns/2011/03/3/274989/

Дроздовська О. С. Фінансова децентралізація: об’єктивна необхід-ність та основні цілі // Наукві праці НДФІ. 2002. № 2 (17). С. 8–14.

Духовна О. Правове регулювання запозичень до місцевих бюджетів у США та країнах Західної Європи // Підприємництво, господар-ство і право. 2009. № 10. С. 199–202.

Дьяченко Я. Я. Теоретико-методологічні основи забезпечення ці-льового використання бюджетних коштів // Фінанси України. 2010.№ 2. С. 13–26.

Едронова В. Н., Кавинов А. А. Система показателей устойчивости региональной финансовой системы // Финансы и кредит. 2005.№ 19 (187). С. 4–11.

Енциклопедія державного управління / ред. Ковбасюк Ю. В. та ін. Київ: НАДУ, 2011.

Європейська Хартія місцевого самоврядування від 15.10.1985 (редак-ція від 16.11.2009) URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/994_036

Єфименко Т. І. Перспективи реформування фіскального простору місцевих бюджетів // Наукові праці НДФІ. 2012. № 3 (60). С. 20–32.

Єфименко Т. І. Податки в інституційній системі сучасної економі-ки. Київ, 2011. 688 c.

Єфименко Т. І. Формування фіскального простору економічних ре-форм // Фінанси України. 2011. № 4. С. 3–23.

Жовнірчик Я. Ф. Формування самодостатніх територіальних гро-мад і стратегія їх економічного розвитку // Університетські наукові записки. 2005. № 1-1 (13-14). С. 324–331.

Заблоцький В. В. Особливості розвитку та роль місцевого самовря-дування в системі публічної влади на теренах України // Держав-не управління: удосконалення та розвиток. 2015. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=836

Заїчко І. В. Роль бюджетної політики у забезпеченні фінансової незалежності органів місцевого самоврядування // Наукові праці НДФІ. 2010. № 1 (50). С. 47–55.

Зайчикова В. В. Функції місцевих фінансових органів в умовах бю-джетної реформи // Фінанси України. 2010. № 6. С. 72–79.

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо правово-го підґрунтя для запровадження середньострокового бюджетного планування): Закон України № 2646-VIII. 06.12.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2646-viii

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин: Закон України № 79-VIII. 28.12.2014. URL: http://zakon.rada.gov.ua/go/2456-17

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зараху-вання окремих адміністративних зборів до місцевих бюджетів: За-кон України № 1509-VIII. 08.09.2016. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1509-19

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особли-востей формування та виконання бюджетів об’єднаних територі-альних громад: Закон України № 837-VIII. 26.11.2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/837-19

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України: Закон України№ 914-VIII. 24.12.2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/914-19

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо до-бровільного приєднання територіальних громад: Закон України № 1851-VIII. 09.02.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1851-19

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо осо-бливостей добровільного об’єднання територіальних громад, роз-ташованих на територіях суміжних районів: Закон України № 1923-VIII. 14.03.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1923-viii

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо роз-ширення повноважень органів місцевого самоврядування та опти-мізації надання адміністративних послуг: Закон України № 888-VIII. 10.12.2015. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/888-19

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ста-тусу старости села, селища: Закон України № 1848-VIII. 09.02.2017. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1848-19

Про внесення зміни до розділу VI “Прикінцеві та перехідні поло-ження” Бюджетного кодексу України щодо запровадження серед-ньострокового бюджетного планування: Закон України № 1974-VIII. 23.03.2017. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1974-19

Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого само-врядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Ко-цюбинське Київської області: Закон України №2352-III. 05.04.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2352-14

Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України№ 157-VIII. 05.02.2015. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/157-19

Про засади державної регіональної політики: Закон України № 156-VIII. 05.02.2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/156-19

Замасло О. Т. Податкова ситема України: теорія, методологія, прак-тика: монографія. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. 419 с.

Запатріна І. В., Лебеда Т. Б. Програмно-цільовий метод бюджетуван-ня у контексті стратегічного та середньострокового планування //Фінанси України. 2006. № 10. С. 18–31.

Зарубіжний і вітчизняний досвід реформування адміністратив-но-територіального устрою / ред. Шевчук Л. Т. Львів, 2007. 254 с.

Заставний Ф. Д. Економічні райони України. Реалії та перспективи. Львів: Апріорі, 2010. 222 с.

Захарченко В. Формування спроможних територіальних громад як стратегічний напрям соціально-економічного розвитку сільських те-риторій (на прикладі чуднівського району житомирської області) //Економічний часопис Східноєвропейського національного універ-ситету імені Лесі Українки. 2018. № 14. С. 98–107.

Західна О. Р. Дослідження стійкості фінансової системи регіо-нального рівня // Науковий вісник НЛТУ України. 2009. № 19.6. С. 170–176.

Золотоноша О. В. Організаційно-правове забезпечення фінансо-во-економічної самостійності місцевих органів влади в умовах де-централізації. // Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Наукові Записки. Серія: Право. 2018. № 4. С. 78–83.

Истомина Н. А. Среднесрочное бюджетное планирование в регио-не: этапы эволюции и перспективы развития // Вестник ВГУ. Серия: экономика и управление. 2015. № 2. С. 77–82.

Іваненко В. Місце та роль місцевих податків і зборів у забезпеченні місцевого самоврядування // Фінанси України. 2005. № 4. С. 32–34.

Податкове регулювання соціального розвитку: світовий досвід та тенденції в Україні: монографія / Іванов Ю. Б., Тищенко О. М., Гра-чов О. В. та ін.; ред. Іванов Ю. Б. Харків: ФОП Александрова К. М.; ВД. «ІНЖЕК», 2012. 496 с.

Іващенко М. В. Інституціональний аналіз видів фінансової по-ведінки українських домогосподарств // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2011. № 1 (10). С. 17–21.

Інформація щодо стану виконання місцевих бюджетів за січень –лютий 2015 року / Міністерство фінансів України. URL: http://www. minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=292741

Камінська Н. В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз. Київ: КНТ, 2010. 232 с.

Камінська І. М. Децентралізація бюджетних коштів як інструмент стимулювання соціально-економічного розвитку регіону // Еконо-мічний форум. 2011. № 4. С. 15–20.

Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в условиях неопределенности: правила и предубеждения. Харьков: Изд-во «Гу-манитарный центр», 2005. 632 с.

Квартальний звіт про виконання Державного бюджету за III квар-тал 2016 року: звітність про виконання бюджетів Державної казна-чейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file- storage/kvartalniy-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukraini-za-iii-kvartal-2016-roku?page=2

Кириленко О. П. Зміцнення доходної бази місцевих бюджетів // Фі-нанси України. 1996. № 9. С. 35–39.

Кириленко О. П. Місцеві бюджети України: історія, теорія, практи-ка. Київ: НІОС, 2000. 384 с.

Кізима Т. О. Прагматика та перспективи трансформації заоща-джень домогосподарств у інвестиціх // Економіка, фінанси, право. 2010. № 10. С. 23–26.

Кічурчак М. В. Фіскальна децентралізація як чинник удосконален-ня відтворення суспільних благ в економіці України // Регіональна економіка. 2016. № 2. С. 141–148.

Ковалевський Л. Г. Макроекономіка: конспект лекцій. Київ: УАЗТ, 2005. 224 с.

Колодий С. Ю. Межбюджетные отношения сквозь призму концеп-ции бюджетного федерализма // Культура народов Причерноморья. 2001. № 26. С. 21–25.

Конституція України (зі змінами) // Офіційне інтернет-представни-цтво Президента України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/constitution

Концепція адміністративної реформи в Україні: затв. указом Пре-зидента України від 22.07.1998 № 810/98 // Офіційний вісник Украї-ни. 1998. № 27. Ст. 976.

Концепція реформування місцевих бюджетів: схв. постановою Ка-бінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/308-2007-%D1%80

Концепція реформування місцевого самоврядування та територі-альної організації влади в Україні: схв. розпорядженням Кабінету Міністрів України № 333-р. 01.04.2014. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р

Корнєєв В. В., Щесняк А. В. Сучасні орієнтири оптимізації дохід-ної частини місцевих бюджетів // Наука й економіка. 2011. № 2 (22). С. 28–32.

Корнієнко Т. Н., Корнієнко С. А. Місцеві податки і збори в Податко-вому кодексі України – шлях до зміцнення фінансової бази місце-вих бюджетів // Вісник ДДФА: екон. науки. 2011. № 1 (25). С. 111–115.

Корсаков С. С. Напрями підвищення фінансової спроможності міс-цевих бюджетів // Наукові праці НДФІ. 2011. № 1 (54). С. 69–79.

Кравченко В. Запозичення: боргова яма чи рятівне коло місцево-го самоврядування в країнах зарубіжжя? / ред. М. Пухтинський // Проблеми трансформації територіальної організації влади: зб. ма-тер. та док. Київ: Атіка, 2005. 852 с.

Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: монографія. Київ: Знання, 1999. 487 с.

Кравченко В. І. Фінанси місцевих органів влади України. Основи теорії та практики. Київ, 1997. 276 с.

Кравченко В. І. Фінанси України: сучасні виклики і проблеми роз-витку // Економіка та держава. 2013. № 5. С. 9–13.

Криворучко Т. В. Можливості та перспективи застосування євро-пейських практик державного управління у сфері інновацій // Тео-рія та історія публічного управління, аспекти публічного управлін-ня. 2015. № 5-6 (19-20). С. 21–30.

Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика. Москва: Экономический факультет МГУ: ЮНИТИ, 1997. 474 с.

Кудряшов В. П., Сіленков Б. В. Поняття бюджетної системи та її де-централізації // Фінанси України. 2006. № 8. С. 25–32.

Кузькін Є. Ю., Барабаш Т. Г., Шишко О. В. Вплив децентралізації на місцеві фінанси та зарубіжний досвід самоврядування // Наукові праці НДФІ. 2015. № 4. C. 27–41.

Кузькін Є. Ю. Вплив децентралізації на розвиток регіонів // Наукові праці НДФІ. 2016. № 3 (76). С. 39–53.

Кузькін Є. Ю., Ставицький А. В. Економіко-математичне моделю-вання процесу бюджетного інвестування в Україні та ЄС / ред. Єфименко Т. І // Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євроінтеграційний контекст. Київ, 2016. С. 377–390.

Кузькін Є. Ю. Ключові проблеми формування фіскальної спро-можності місцевих бюджетів // Наукові праці НДФІ. 2017. № 1. С. 53–67.

Кузькін Є. Ю., Глотов Є. О. Моделювання ризику в інвестиційному проектуванні // Теорія та практика державного управління. 2009.№ 4. С.184–192.

Кузькін Є. Ю. Підходи до визначення та обґрунтування форм між-бюджетних відносин в актуальних дослідженнях теорії суспільних фінансів / ред. Єфименко Т. І. // Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євроінтеграційний кон-текст. Київ, 2016. С. 124–140.

Кузькін Є. Ю., Лаврентьєв М. М. Рекомендації щодо вдосконалення інституційного забезпечення механізму розподілу та моніторингу державних інвестицій / ред. Єфименко Т. І. // Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євроінте-граційний контекст. Київ, 2016. С. 390–398.

Кузькін Є. Ю. Теоретико-методологічний базис формування фіскаль-ного простору місцевого самоврядування в умовах фінансової де-централізації // Бізнес Інформ. 2019. № 1. C. 322–331.

Кузькін Є. Ю. Теоретичні аспекти фіскальної децентралізації // На-укові праці НДФІ. 2014. № 4. C. 3–12.

Кузькін Є. Ю., Левін В. І. Удосконалення місцевого оподатку-вання відповідно до тенденцій децентралізації / ред. Єфимен-ко Т. І. // Актуальні проблеми розвитку системи управління дер-жавними фінансами: євроінтеграційний контекст. Київ, 2016. С. 165–180.

Кузькін Є. Ю. Фінансово-бюджетний потенціал органів місцевого самоврядування в умовах адміністративно-територіальної рефор-ми. Київ: ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. 308 с.

Кузькін Є. Ю. Формування фіскального простору місцевого само-врядування в умовах децентралізації державних фінансів // Про-блеми економіки. 2018. № 2. C. 328–334.

Кузькін Є. Ю., Котляревський Я. В., Шишко О. В. Зарубіжний досвід фіскальної децентралізації: проблеми та шляхи розв’язання // Фі-нанси України. 2015. № 12. С. 63–72.

Кузькін Є. Ю., Леоненко П. М., Юхименко Я. В. Інституціональ-не середовище бюджетної системи // Фінанси України. 2018. № 5. С. 110–124.

Кузькін Є. Ю. Концепція розширення фіскального простору місцево-го самоврядування в умовах децентралізації державних фінансів //Ефективна економіка. 2018. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2018/58.pdf

Кузькін Є. Ю. Методичні аспекти реалізації програмно-цільового підходу до формування місцевих бюджетів в умовах децентраліза-ції державних фінансів // Бізнес Інформ. 2018. № 6. С. 290–296.

Кузькін Є. Ю. Місцеве оподаткування як інструмент зміцнення власної дохідної бази місцевого самоврядування // Фінанси Укра-їни. 2015. № 4. С. 34–47.

Кузькін Є. Ю., Шишко О. В. Основні підходи до запровадження середньострокового планування показників місцевих бюджетів у сучасних умовах // Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції. Т. 2 / Єфименко Т. І., Гасанов С. С., Лео-ненко П. М. та ін.; ред. Шлапак О. В., Єфименко Т. І. Київ, 2014. С. 350–361.

Кузькін Є. Ю., Затонацька Т. Г., Ставицький А. В. Перспективи та пе-редумови бюджетної децентралізації в Україні на сучасному етапі // Наукові праці НДФІ. 2015. № 1. C. 74–86.

Кузькін Є. Ю., Корнєєва Ю. В. Приватизаційні компенсаційні гарантії як інструмент залучення приватних іноземних інвес-тицій до державного сектору // Наукові праці НДФІ. 2018. № 1. С. 33–42.

Кузькін Є. Ю., Шишко О. В. Проблеми розширення повноважень органів місцевого самоврядування в сучасних умовах / ред. Єфи-менко Т. І. // Удосконалення управління державними фінансами та реформування податкової системи України. Київ: ДННУ “Акад. фін. управління”, 2015. С. 97–111.

Кузькін Є. Ю., Шишко О. В. Розширення повноважень місцевого са-моврядування в сучасних умовах: основні напрями та подолання перешкод. // Фінанси України. 2015. № 11. С. 43–55.

Кузькін Є. Ю. Теоретичні засади використання цільових форм між-бюджетних трансферів місцевим бюджетам // Фінанси України. 2016. № 12. С. 45–58.

Кузькін Є. Ю., Шишко О. В. Правова основа функціонування суб’єк-тів міжбюджетних відносин у забезпеченні надання суспільних по-слуг // Модернізація фінансової системи України в процесі євроін-теграції. Т. 2 / Єфименко Т. І., Гасанов С. С., Леоненко П. М. та ін.; ред. Шлапака О. В., Єфименко Т. І. Київ, 2014. С. 325–330.

Кузькін Є. Ю. Фінансовий потенціал підприємств машинобудівної галузі // Фінанси України. 2009. № 7. С. 89–93.

Кундицький О. О. Регіональні особливості фінансової бази інвестуван-ня в Україні // Науковий вісник НЛТУ України. 2011. № 21.6. С. 242–249.

Курченко О. О. Державна підтримка стартапів: досвід Польщі, уро-ки для України // Проблеми науки. 2015. № 12. С. 25–30.

Курносова К. В. Вдосконалення системи місцевих запозичень // Зов-нішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2011. № 5 (58). С. 54–57.

Кухтій Л. П., Воробйова К. О. Вплив макроекономічних факторів на динаміку зао щад жень населення // Економіка розвитку. 2011.№ 1 (57). С. 59–62.

Кучерявенко Н. П. Налоговое право: учебник. Харьков: Консум, 1997. 432 с.

Лавриненко И. Земельный кадастр: работа над ошибками. 2013. URL: http://racurs.ua/282-zemelnyy-kadastr-rabota-nad-oshibkami

Лактіонова О. А. Гнучкість фіскальної політики в умовах циклічного розвитку економіки // Бізнес Інформ. 2014. № 6. С. 308–319.

Лапшина Т. В. Застосування методу аналізу ієрархій в управлінні місцевим боргом // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2011. № 5 (58). С. 47–53.

Ларина С. Е. Общее и особенное в развитии бюджетной децен-трализации // Вестник АГУ. Серия 5: Экономика. 2013. № 4 (131). С. 43–52.

Лебедев В. А. Местные налоги: опыт исследования теории и прак-тики местного налогообложения. Санкт-Петербург: Типография А. М. Вольфа, 1886. 583 с.

Луніна І. О. Державні фінанси України у перехідний період. Харків: Форт, 2000. 296 с.

Луніна І. О., Фролова Н. Б. Міжнародні тенденції реформування по-даткових систем у післякризовий період 2008–2014 рр. та уроки для України // Фінанси України. 2015. № 8. С. 7–20.

Луніна І. О. Податкові повноваження місцевих органів влади // Еко-номіст. 2001. № 2. С. 37–39.

Луніна І. О. Формування місцевих бюджетів на основі принципу еквівалентності: шлях до ефективної бюджетної системи України //Фінанси України. 2010. № 9. С. 3–12.

Луніна І., Вахненко Т. Підвищення ефективності місцевих запози-чень в Україні // Економіст. 2005. № 10. С. 38–41.

Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних від-носин: монографія. Київ: Наукова думка, 2006. 424 с.

Макаренко О. І. Оцінка рівня тіньової складової ринку праці в Укра-їні // Вісник Запорізького національного університету. 2010. № 1 (5). С. 159–164.

Мамонова В. В. Сучасні підходи до адміністративного реформуван-ня територіальної організації влади // Актуальні проблеми держав-ного управління. 2006. № 2 (28). Ч. 1. С. 101–111.

Мамонова В., Шибалкіна Ю. Місцеві бюджети: стан та основні на-прямки реформування // Публічне управління: теорія та практика. 2011. № 2 (6). С. 157–161.

Матеріали Громадських обговорень законопроектів “Про терито-ріальний устрій України”, “Про місцеве самоврядування грома-ди”, “Про самоврядування району”, “Про самоврядування області”, “Про внесення змін до Закону України “Про місцеві державні адмі-ністрації” 26 лип. 2005 р. Харків: НТУ “ХПІ”, 2005. 200 с.

Матеріали семінару Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam- menarbeit (GIZ) GmbH “Підтримка реформи управління держав-ними фінансами”. URL: http://gogov.org.ua/

Международная экономическая деятельность Украины: учебник /Макогон Ю. В. и др.; ред. Макогон Ю. В. Донецк: ДонНУ, 2009. 570 с.

Минакир П. А., Демьяненко А. Н. Пространственная экономика: эволюция подходов и методология // Пространственная экономика. 2010. № 2. С. 6–32.

Міль Дж. С. Про свободу та інші есе. Київ: Видавництво Соломії Павличко Основи, 2001. 463 с.

Міронова Л. О. Оцінка фінансого стану місцевих бюджетів // Куль-тура народов Причерноморья. 2012. № 229. С. 50–52.

Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні на-прями модернізації: наук. доп. / ред. Ковбасюк Ю. В., Ващенко К. О., Толкованов В. В. та ін. Київ: НАДУ, 2014. 128 с.

Місцеві фінанси: підручник / Кириленко О. П., Квасовський О. Р., Лучка А. В. та ін.; ред. Кириленко О. П. Київ: Знання, 2006. 677 с.

Молдован О. Механізми формування сприятливого для бізнесу фіскального простору: успішний досвід Республіки Польща // Віс-ник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. 2014. № 1. С. 139–143.

Монетарний огляд за 2010 рік / НБУ, Департамент монетарної полі-тики. Київ, 2011. 11 с.

Налогово-бюджетная политика и экономический рост. Уроки для Восточной Европы и Центральной Азии / ред. Грей Ш., Лейн Т., Варудакис А.; The international Bank of for reconstruction and development; the World bank. Москва, 2007. 391 р.

Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливо-сті для економічного зростання: аналіт. доп. / Молдован О. О. та ін. Київ: НІСД, 2010. 72 с.

Новосельська Л. І., Козанкевич В. А. Переваги та недоліки Подат-кового кодексу України // Науковий вісник НЛТУ України. 2011.№ 21.5. С. 269–272.

Нуреев Р. М. Теоретические основы критики меркантилизма. Дж. Локк / ред. Черковец В. Н. // Всемирная история экономической мысли. Т. I. От зарождения экономической мысли до первых теоре-тических систем политической жизни. Москва: Мысль, 1987. 606 с.

Олійник О. В., Юшко С. В. Податковий кодекс України: оцінка змін в оподаткуванні // Вісник ХНАУ. 2011. № 8. С. 3–13.

Олійник Л. А. Формування доходів місцевих бюджетів // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2009. T. 1, № 5. С. 53–58.

Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и теория групп. Москва: ФЭИ, 1995. 174 с.

Онищенко С. В. Бюджетна децентралізація: особливості запрова-дження, проблеми та перспективи // Финансы, учёт, банки. 2016.№ 21. С. 145–153.

Опарін В. М. Домінанти та пріоритети фінансового вирівнювання в Україні // Фінанси України. 2015. № 6. С. 29–43.

Остріщенко Ю. В. Теоретико-методологічні засади запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні // Наукові праці НДФІ. 2009. № 2. С. 84–91.

Офіційний сайт Державної служби статистики. URL: http://ukrstat. gov.ua/

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: http://www. minfin.gov.ua

Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www. bank.gov.ua

Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондово-го ринку. URL: http://www.ssmsc.gov.ua

Офіційний сайт рейтингового агентства “Кредит-Рейтинг”. URL: http://www.credit-rating.ua/ua

Офіційний сайт Української асоціації інвестиційного бізнесу. URL: http://www.uaib.com.ua

Павлюк К. В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України: монографія. Київ: НДФІ, 2006. 584 с.

Падалка В. М. Фінансування проектів розвитку міст за рахунок міс-цевих запозичень // Фінанси України. 2004. № 11. С. 89–99.

Перру Ф. Экономическое пространство: теория и приложения //Пространственная экономика. 2007. № 2. С. 77–93

Петренко О. С. Проблеми децентралізації в умовах реформування публічного управління України // Публічне адміністрування: теорія та практика. 2010. № 1 (3). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2010-01/10pospuu.pdf

Податки: навч. пос. / Буряковський В. В., Кармазин В. Я., Калам-бет С. В., Водолазька О. А.; ред. Буряковського В. В. Дніпропе-тровськ: Пороги, 1998. 611 с.

Податкова система України: підручник / Федосов В. М., Опарін В. М., П’ятаченко Г. О. та ін.; ред. Федосов В. М. Київ: Либідь, 1994. 464 с.

Податковий кодекс України: закон України № 2755-VI. 02.12.2010. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Подпорина И. В. Межбюджетные отношения и бюджетное регули-рование // Финансы. 1999. № 10. С. 17–20.

Попова С. П. Удосконалення наповнення місцевих бюджетів // Нау-кові праці КНТУ. Економічні науки. 2010. № 17. С. 235–240.

Породко Ю. М. Особливості функціонування інвестиційних фондів як досконалої форми капіталовкладення фінансових ресурсів населення // Інноваційна економіка. 2010. № 3. С. 244–248.

Про Державну фіскальну службу України: Постанова Кабінетeту Міністрів України № 236. 21.05.2014. URL: http://www.ukurier. gov.ua

Про затвердження Методики формування спроможних терито-ріальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України № 214. 8.04.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-п

Пріоритети реформування та напрями перспективного розвит-ку міжбюджетних відносин в умовах бюджетної децентралізації в Україні: аналітична доповідь. Київ: НІСД, 2015. 92 с.

Про асоціації органів місцевого самоврядування: Закон України№ 1275-VI.16.04.2009. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1275-17

Про бюджетну класифікацію: наказ Міністерства фінансів Ук-раїни № 11. 14.01.2011. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11

Про Державний бюджет України на 2006 рік: Закон України № 3235-IV.20.12.2005 // Офіційний вісник України вiд 11.01.2006 р. 2006.№ 52. Ст. 3251.

Про Державний бюджет України на 2014 рік: Закон України № 719-VII.16.01.2014. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/719-18.

Про Державний бюджет України на 2015 рік: Закон України № 80-VIII.28.12.2014. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80-19

Про Державний бюджет України на 2016 рік: Закон України № 928-VIII.25.12.2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/928-19

Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України № 157-VIII. 05.02.2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 157-19

Про засади державної регіональної політики: Закон України № 156-VIII. 05.02.2015. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/156-viii

Про затвердження Концепції реформування місцевого самовряду-вання та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 333-р. 01.04.2014. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р

Про затвердження методики об’єднання територіальних громад: розпорядження Кабінету Міністрів України № 214. 08.04.2015. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-р

Про затвердження Методики формування спроможних терито-ріальних громад: постанова Кабінету Міністрів України № 214. 08.04.2015. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D 0%BF

Про затвердження Плану заходів з реалізації Концепції реформу-вання місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України № 591-р. 18.06.2014. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/591-2014-р

Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та ре-зультативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Освіта”: наказ Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і нау ки України № 298/519. 01.06.2010. URL: http://zakon5.rada. gov.ua/laws/show/z0413-10

Про затвердження формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам: постанова Кабінету Міністрів України № 618. 19.06.2015. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/618-2015-п

Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між міс-цевими бюджетами: постанова Кабінету Міністрів України № 435. 26.06.2015. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-2015-п

Про місцеве самоврядування в Україні: закон України № 280/97-ВР. 21.05.1997. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр

Про місцеві податки і збори: декрет Кабінету Міністрів України№ 56-93. 20.05.1993. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/56-93

Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне само-врядування: закон України № 533-XII. 07.12.1990. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/533-12

Про співробітництво територіальних громад: Закон України № 1508-VII.17.06.2014. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядуван-ня та територіальної організації влади в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України № 333-р. 01.04.2014. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80/paran8#n8

Про затвердження рекомендаційних переліків структурних під-розділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в м. Києві та Севастополі державних адміністрацій: по-станова Кабінету Міністрів України № 606. 18.04.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/606-2012-п

Пропозиції аналітичного центру DiXi Group до проекту Середньо-строкового плану дій Уряду до 2020 року. URL: http://dixigroup.org/publications/propozicii-analitichnogo-centru-dixi-group-do-proektu-serednostrokovogo-planu-diy-uryadu-do-2020-roku/

Прядко В. В. Проблеми формування дохідної частини місцевих бю-джетів та шляхи їх розв’язання // Науковий Вісник Буковинської державної фінансової академії. 2010. № 1 (18). С. 6–12.

Пушак Я. Я. Резерви підвищення забезпеченості дохідної частини місцевих бюджетів // Вісник УБС НБУ. 2011. № 1 (10). С. 29–32.

Радаев В. В. Экономическая социология: курс лекций. Москва: Ас-пект-Пресс, 1997. 368 c.

Райзберг Б. А., Лобко А. Г. Программно-целевое планирование и управление: учебник. Москва: Инфра-М, 2002. 428 с.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. Москва: ИНФРА-М, 2007. 495 с.

Рекуненко І. І., Котляревський О. В. Роль муніципальних облігацій на ринку місцевих запозичень // Збірник наукових праць ЧДТУ. Економічні науки. 2009. № 22. С. 40–44.

Річний звіт про виконання державного бюджету на 01.01.2015: звіт-ність про виконання бюджетів Державної казначейської служби України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richniy-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-na-01012015-roku

Річний звіт про виконання Державного бюджету України за 2015 рік. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/richniy-zvit-pro-vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu-ukraini-za-2015-rik

Річні звіти Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-ку. URL: https://www.nssmc.gov.ua/reports/

Розвиток місцевих фінансів в Україні та інших державах-членах Ради Європи: збірник / Деві К., Петері Г., Росіхіна В. Ю., Толкова-нов В. В. Київ: Крамар, 2011. 240 с.

Рубенок Т. М., Грушицька Г. В. Кредитні механізми зміцнення до-хідної бази місцевих бюджетів України // Науковий Вісник Буко-винської державної фінансової академії. 2010. № 1 (18). С. 86–90.

Рыбак В. В. Рыночная трансформация системы доходов местного самоуправления: теория и практика. Донецк, 2000. 279 с.

Салоати Т. Л. Принятие решений: метод анализа иерархий. Москва: Радио и связь, 1989. 316 с.

Самойлова О. Тиша на ринку муніципальних запозичень // Уря-довий кур’єр. 2010. URL: http://www.credit-rating.ua/ru/analytics/review/12814

Самуэльсон П. Е., Нордхаус В. Д. Экономика. Москва: Вильямс, 2000. 680 с.

Свяневич П. Основы фискальной децентрализации. Справочное руководство для стран с переходной экономикой. Будапешт: Ин-ститут открытого общества, 2003. 77 с.

Серебрянський Д. Теорія та практика використання місцевих по-датків для цілей фінансового забезпечення регіонів // Світ фінансів. 2014. № 4. С. 23–35.

Сидоренко С. Адмінреформа в Україні – добровільна чи примусо-ва? Європейський досвід. 2015. URL: http://www.eurointegration.com. ua/articles/2015/04/9/7032748/

Сидоренко С. Концепція адмінреформи: які поради уряд отримав від Ради Європи? 2015. URL: http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/03/5/7031524/

Сидорович О. Ю. Передумови функціонування та логіка тран-сформації контролюючих інституцій з питань оподаткуван-ня в Україні // Галицький економічний вісник. 2017. Т. 52, № 1. С. 70–80.

Слухай С. В. Міжбюджетні трансферти у постсоціалістичних краї-нах: від теорії до реалій. Київ: АртЕк, 2002. 280 с.

Снісаренко О. Б., Гусєва Ю. Ю. Оптимізація структури видатків бюджетів регіону як інструмент підвищення податкового потен-ціалу // Фінанси України. 2011. № 3. С. 92–99.

Соколовська А. М. Шляхи реформування податкової системи Укра-їни // Фінанси України. 2014. № 12. С. 103–121.

Старостенко Н. В. Розподіл бюджетних ресурсів між рівнями вла-ди: теоретичні підходи та можливості їх застосування в Україні //Фінанси України. 2004. № 6. С. 38–45.

Створення фіскального простору для економічн

Cover for FINANCIAL SUPPORT OF THE FISCAL SPACE OF LOCAL GOVERNMENT
Published
July 15, 2019

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-617-7319-23-7