CHAPTER 8 Making optimal decisions based on the development of the innovative potential of personnel

Authors

Kateryna Khavrova
Mykhailo Tuhan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade
https://orcid.org/0000-0001-9376-0700
Oksana Chernega
Mykhailo Tuhan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade
https://orcid.org/0000-0002-5659-3808
Nataly Lokhman
Mykhailo Tuhan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade
https://orcid.org/0000-0002-8525-8902
Maria Kolchuk
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC Germany)
https://orcid.org/0000-0002-9651-7586

Synopsis

ECONOMETRIC MODELING OF MANAGERIAL DECISIONS AT THE MACRO AND MICRO LEVELS

In order to effectively develop enterprises to ensure the adoption of optimal decisions, a theoretical and methodological approach has been developed to assess the components of the innovative potential of personnel, which are decisive for making optimal decisions based on the "tree of opportunities" and the integral indicator of the innovative potential of personnel, contains complex indicators for assessing innovative activity personnel, innovative development of the enterprise, the degree of development of the enterprise.

Based on the process-analytical generalization, an algorithm for making optimal decisions based on the development of the innovative potential of personnel has been developed, namely: identifying the problems of enterprise development; search for the reasons for the retardation of the development of the enterprise; determination of the reasons for the retardation of the development of the enterprise; determination of optimal solutions depending on the formulated problem; development of recommendations for achieving strategic goals, based on the construction of a "tree of opportunities".

To solve the tasks and test the initial assumptions, a set of methods was used that reflect the unity of the theoretical and empirical levels of knowledge. Theoretical: methods of scientific analysis and generalization of experience in making managerial decisions, comparative method, modeling method; empirical methods: experiment, testing, questioning, content analysis, expert assessments, as well as mathematical and statistical methods for processing experimental data using the SPSS application package and logical and mathematical modeling using the construction of Euler circles.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

How to Cite: Khavrova, K., Chernega, O., Lokhman, N., Kolchuk, M.; Ivanova, N., Kozhukhova, T. (Eds.) (2021). Making optimal decisions based on the development of the innovative potential of personnel. Econometric modeling of managerial decisions at the macro and micro levels. Kharkiv: РС ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR, 151-164. doi: http://doi.org/10.15587/978-617-7319-37-4.ch8

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indexing:

b1.jpg  engpaper  ResearchGate_1.png  arch  imgonline-com-ua-Resize-zpY9TwRGwS9w1.png  scilit  imgonline-com-ua-resize-etf8w8xuwvh1.jpg imgonline-com-ua-resize-2bgnuvtyy8h.jpg Zenodo451.png openaire45.png ouci.jpg imgonline-com-ua-Resize-zpY9TwRGwS9w1.png econbiz.png dimen_(1).png mend.jpg imgonline-com-ua-Resize-8lhbZm409l.jpg

Author Biographies

Kateryna Khavrova, Mykhailo Tuhan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Acting Director of Institute
Educational and Scientific Institute of Business and Hospitality
ID ORCID   https://orcid.org/0000-0001-9376-0700

Oksana Chernega, Mykhailo Tuhan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade

Doctor of Economic Sciences, Professor, Acting Rector
ID ORCID   https://orcid.org/0000-0002-5659-3808

Nataly Lokhman, Mykhailo Tuhan-Baranovskyi Donetsk National University of Economics and Trade

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department
Department of Economics and Business
ID ORCID   https://orcid.org/0000-0002-8525-8902

Maria Kolchuk, PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC Germany)

Associate in the Internal Audit & GRC Department
ID ORCID   https://orcid.org/0000-0002-9651-7586

References

Zhdan, O. M. (2010). Economic justification term «enterprise potential». Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, 20.3, 139–142.

Mykytiuk, P. P., Krysko, Zh. L., Ovsianiuk-Berdadina, O. F., Skochylias, S. M.; Mykytiuk, P. P. (Ed.) (2015). Innovatsiynyi rozvytok pidpryiemstva. Ternopil: PP «Prynter Inform», 224. Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/684/1/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf

Yaremenko, M. O. (2013). Upravlinnia potentsialom torhovelnykh pidpryiemstv. Donetsk: Donetskyi natsionalnyi universytet ekonomiky i torhivli imeni Mykhaila Tuhan-Baranovskoho, 143.

Kuzmenko, O. K. (2011). Mekhanizm upravlinnia potentsialom rozvytku torhovelnykh pidpryiemstv systemy spozhyvchoi kooperatsiyi. Poltava: Poltavskyi universytet ekonomiky i torhivli, 290.

Duda, S. T., Ilchuk, O. O. (2008). Innovatsiyni pidkhody do formuvannia ta rozvytku ekonomichnoho potentsialu torhovelnykh pidpryiemstv spozhyvchoi kooperatsiyi Ukrainy. Spozhyvcha kooperatsiya XXI stolittia: uroky transformatsiynykh reform iperspektyvy rozvytku: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. Poltava: RVVPUSKU, 213–216.

Berezin, O. V., Karpenko, Yu. V. (2012). Teoriya i praktyka zabezpechennia efektyvnoho vykorystannia potentsialu torhovelnykh pidpryiemstv. Poltava: InterHrafika, 288.

Izhevskyi, V. V. (2011). Innovatsiynyi rozvytok rozdribnoi torhivli ta restorannoho hospodarstva. Lviv: Lvivska komertsiyna akademiya, 189.

Molodozhenia, M. S. (2012). Upravlinnia rezultatyvnistiu innovatsiynoi diyalnosti pidpryiemstv torhivli. Kyiv: Kyivskyi natsionalnyi torhovelno-ekonomichnyi universytet, 204.

Azhaman, І., Zhydkov, O. (2018). The nature and structure of the economic potential of the enterprise. Ekonomika ta derzhava, 4, 22–25. Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2018/7.pdf

Honcharov, V. M. et. al. (2008). Orhanizatsiya upravlinnia ekonomichnym potentsialom promyslovykh pidpryiemstv. Donetsk: SPD Kupriyanov V.S., 202.

Prohorov, A. M. (Ed.) (1989). Sovetskiy entsiklopedicheskiy slovar'. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya, 1632.

Hutkevych, S. O., Androsiuk, L. A. Formuvannia innovatsiynoho potentsialu personalu pidpryiemstva. Available at: http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/67339.doc.htm

Dziubina, A. V. (2008). Rozkryttia zmistu poniattia «innovatsiynyi potentsial» ta vyznachennia yoho skladovykh. URL: http://vlp.com.ua/files/12_34.pdf

Krasnokutska, N. V. (2010). Potentsial torhovelnoho pidpryiemstva: teoriya ta metodolohiya doslidzhennia. Kharkiv: Khark. derzh. un-t kharchuvannia ta torhivli, 247.

Lukianchenko, N. D., Antoniuk, V. P., Shaulska, L. V., Shamilova, L. L. et. al. (2004). Rehionalni problemy formuvannia trudovoho potentsialu i shliakhy yikh vyrishennia. DonNU, In-t ekonomiky prom.-ti. Donetsk, 340.

Shcherbak, V. H. (2009). Innovatsiyni aspekty upravlinnia trudovoho potentsialu. Kharkiv: vyd-vo KhNEU, 332.

Bocharova, Y. G. (2016). Specific features of competition in Ukrainian economy. Actual Problems of Economics, 9 (183), 48–53.

Khavrova, K. S., Lokhman, N. V., Koverza, V. S., Pasichnyk, N. V. (2019). The process of staff motivation under the conditions of intellectualization of enterprise activity. ASIA LIFE SCIENCES, 21 (1), 115–125. Available at: http://elibrary.donnuet.edu.ua/1780/1/Khavrova%20_article_2019_3.pdf

Vihanskiy, O. S., Naumov, A. I. (1996). Menedzhment: chelovek, strategiya, organizatsiya, protsess. Moscow: Izd-vo «Ekonomika», 416.

Walker, J. W. (1980). Human resource planning. New York: McGraw-Hill, 418.

Pul, M., Uorner, M. (Eds.) (2002). Entsiklopediya «Upravlenie chelovecheskimi resursami». Sankt-Peterburg: Izdat. dom «Piter», 1200.

Mincer, J. (1989). Human Capital responses to technological change in the labor market. Cambridge: National Bureau of Economic Research. doi: https://doi.org/10.3386/w3207

Akmaiev, A. I., Kliyanenko, B. T., Osyka, O. P., Akhromkin, Ye. M., Fesenko, I. A. (2008). Ekonomika y orhanizatsiya innovatsiynoi diyalnosti. Luhansk; Alchevsk: DonDTU, 341.

Orendarchuk, H. O. (2008). Lohika. Ternopil: Aston, 272. Available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/8582/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9B%D0%BE%D0%B3%

D1%96%D0%BA%D0%B0.pdf

Virine, L., Trumper, M. (2017). Project Decision Analysis Process. Proceedings of the IEEE, 99 (1), 1–25.

Cuéllar, M.-F., Mashaw, J. L. (2017). Regulatory Decision-Making and Economic Analysis. Oxford Handbooks Online. doi: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199684250.013.016

Cover for CHAPTER 8 Making optimal decisions based on the development of the innovative potential of personnel