OPTIMIZATION AND MATHEMATICAL MODELING OF COMMUNICATION NETWORKS

Authors

V. Bezruk, Kharkiv National University of Radio Electronics; V. Semenets, Kharkiv National University of Radio Electronics; D. Chebotarova, Kharkiv National University of Radio Electronics; N. Kaliuzhniy, Kharkiv National University of Radio Electronics; Guo Qiang, Harbin Engineering University; Yu Zheng, Qingdao Univeristy

Synopsis

If you need full access to the book, please write an email to the Publisher. Your request will be redirected to the author. If s/he is interested, s/he will directly contact you using the email address you have specified to discuss the conditions for obtaining access without the intermediary of the Publisher.

The main attention is paid to optimization issues, as well as mathematical modeling of systems that are important for the initial stages of the design of communication networks. Examples of solving scalar and vector optimization problems are given taking into account mathematical models of various types of communication networks. Information is given about standard software packages that can be used for optimization and computer simulation of communication networks.


Indexing:

mend.jpg imgonline-com-ua-Resize-8lhbZm409l.jpg scilit b1.jpg dimen_(1).png  ouci.jpg imgonline-com-ua-Resize-zpY9TwRGwS9w1.png  EbscoHost.png ResearchGate_1.png

Author Biographies

V. Bezruk, Kharkiv National University of Radio Electronics

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of Department
Department of Information and Network Engineering
ID ORCID   https://orcid.org/0000-0003-2349-7788
Corresponding author:
Mail to  valerii.bezruk@nure.ua

V. Semenets, Kharkiv National University of Radio Electronics

Doctor of Technical Sciences, Professor, Rector
ID ORCID  https://orcid.org/0000-0001-8969-2143

D. Chebotarova, Kharkiv National University of Radio Electronics

PhD, Associate Professor
Department of Information and Network Engineering
ID ORCID  https://orcid.org/0000-0003-1205-712X

N. Kaliuzhniy, Kharkiv National University of Radio Electronics

PhD, Professor, Head of the Research Laboratory
Laboratory of the Radio Monitoring and Processing of Radio Information
Scientific Center of Integrated Information Networks and Technologies
ID ORCID   https://orcid.org/0000-0003-0964-6062

Guo Qiang, Harbin Engineering University

PhD, Professor
College of Information and Communication Engineering
ID ORCID   https://orcid.org/0000-0002-8366-7163

Yu Zheng, Qingdao Univeristy

PhD, Associate Professor
School of Electronic and Information Engineering
ID ORCID   https://orcid.org/0000-0001-6166-5733

References

Bezruk, V. M., Bidnyi, Yu. M., Omelchenko, A. V. (2011). Informatsiini mere-zhi zviazku. Part 1. Matematychni osnovy informatsiinykh merezh zviazku. Kharkiv: KhNURE, 292.

Zakharchenko, M. V., Horokhov, S. M., Balan, M. M., Hadzhyev, M. M., Korchynskyi, V. V., Lozhkovskyi, A. H. (2010). Matematychni osnovy opty-mizatsii telekomunikatsiinykh system. Odesa: ONAZ, 240.

Hloba, L. S. (2007). Matematychni osnovy pobudovy informatsiino-teleko-munikatsiinykh system. Kyiv: Norita-plius, 360.

Zaichenko, Yu. P. (2006). Doslidzhennia operatsii. Kyiv: Vydavnychyi dim «Slovo», 816.

Popovskyi, V. V., Saburova, S. O., Oliinyk, V. F., Losiev, Yu. I., Aheiev, D. V., Kaliekina, T. H. et. al.; Popovskyi, V. V. (Ed.) (2006). Matematychni osnovy teorii elekomunikatsiinykh system. Kharkiv: Kompaniia SMIT, 563.

Larionov, Yu. I., Levykin, V. M., Khazhmuradov, M. A. (2005). Doslidzhen-nia operatsii v informatsiinykh systemakh. Kharkiv: Kompaniia SMIT, 364.

Steklov, V. K., Berkman, L. N., Kilchytskyi, Ye. V. (2004). Optymizatsiia ta modeliuvannia prystroiv i system zviazku. Kyiv: Tekhnika, 576.

Liamets, V. Y., Teviashev, A. D. (2004). Systemnii analiz. Kharkiv: KhNURE, 448.

Chernoruckii, I. G. (2004). Metody optimizacii v teorii upravleniia. Saint Petersburg: Nitev, 256.

Bezruk, V. M., Bukhanko, A. N., Chebotareva, D. V. (2013). Priniatie opti-malnykh reshenii v infokommunikaciiakh s uchetom sovokupnosti pokaza-telei kachestva. Naukoemkie tekhnologii v infokommunikaciiakh: obrabotka i zaschita informacii. Kharkiv: KHNURE, 104–125.

Chebotareva, D. V., Bezruk, V. M. (2013). Mnogokriterialnaia optimizaciia proektnykh reshenii pri planirovanii sotovykh setei mobilnoi sviazi. Kharkiv: Kompanіia SMІT, 148.

Klymash, M. M., Burachok, R. A., Andrusiv, T. V. (2009). Metody vyznachen-nia pokaznyka yakosti posluh v telekomunikatsiinykh merezhakh. Lviv: NU «Lvivska politekhnika», 285.

Zaichenko, O. Yu., Zaichenko, Yu. P. (2007). Doslidzhennia operatsii. Kyiv: Vydavnychyi dim «Slovo», 472.

Semenov, Iu. V. (2005). Proektirovanie setei sviazi sleduiuschego pokoleniia. Saint Petersburg: Nauka i tekhnika, 240.

Vyshnevskyi, V. M. (2003). Teoretycheskye osnovi proektyrovanyia kom-piuternikh setei. Moscow: Tekhnosfera, 512.

Dymarskii, Ia. S., Krutiakova, N. P., Ianovskii, G. G. (2003). Upravlenie se-tiami sviazi: Principy, protokoly, prikladnye zadachi. Moscow: ITC «Mobil-nye telekommunikacii», 384.

Tymchenko, A. A.; Bykov, V. I. (Ed.) (2003). Osnovy systemnoho proektu-vannia ta systemnoho analizu skladnykh obiektiv: Osnovy SAPR ta system-noho proektuvannia skladnykh obiektiv. Kyiv: Lybid, 272.

Bezruk, V. M. (2002). Vektorna optymizatsiia ta statystychne modeliuvannia v avtomatyzovanomu proektuvanni system zviazku. Kharkiv: KhNURE, 164.

Vinnickii, V. P., Khilenko, V. V. (2002). Metody sistemnogo analiza i avtoma-tizacii proektirovaniia telekommunikacionnykh setei. Kyiv: Interlink, 192.

Nogin, V. D. (2002). Priniatie reshenii v mnogokriterialnoi srede: kolichest-vennii podkhod. Moscow: FIZMATLIT, 176.

Steklov, V. K., Berkman, L. N. (2002). Proektuvannia telekomunikatsiinykh merezh. Kyiv: Tekhnika, 792.

Nazarov, A. N. (2002). Modeli i metody rascheta strukturno-setevykh para-metrov ATM setei. Moscow: Goriachaia liniia-Telekom, 256.

Ventcel, E. S. (2001). Issledovanie operacii. Zadachi, principy, metodologiia. Moscow: Vysshaia shkola, 208.

Chernoruckii, I. G. (2001). Metody optimizacii i priniatiia reshenii. Saint Petersburg: Iz-vo «Lan», 384.

Zakharchenko, M. V., Steklov, V. K., Kniazeva, N. O. et. al. (1996). Avtomaty-zatsiia proektuvannia prystroiv, system ta merezh zviazku. Kyiv: Radioama-tor, 268.

Shvarc, M. (1992). Seti sviazi: protokoly, modelirovanie i analiz. Vol 1. Mos-cow: Nauka, 336.

Shtoier, R. (1992). Mnogokriterialnaia optimizaciia. Teoriia, vychisleniia i prilozheniia. Moscow: Radio i sviaz, 504.

Ashmalov, A. L., Tikhonov, V. A. (1991). Teoriia optimizacii v zadachakh i uprazhneniiakh. Moscow: Nauka, 488.

Dmitriev, A. N., Ekupov, N. D., Shestopalov, A. M., Moiseev, Iu. G. (1990). Mashinnye metody rascheta i proektirovaniia sistem elektrosviazi i uprav-leniia. Moscow: Radio i sviaz, 271.

Zaichenko, Iu. P., Shumilova, S. A. (1990). Issledovanie operacіi. Kyiv: Vischa shkola, 237.

Bersekas, D., Galager, Ch. (1989). Seti peredachi dannykh. Moscow: Mir, 544.

Perepelica, V. A. (1989). Mnogokriterialnye zadachi teorii grafov. Algoritmi-cheskii podkhod. Kyiv: UMK VO, 68.

Zaichenko, Iu. P. (1988). Issledovanie operacіi. Kyiv: Vysshaia shkola, 549.

Morozov, V. K., Doganov, A. V. (1987). Osnovy teorii informacionnykh setei. Moscow: Vysshaia shkola, 269.

Shvarc, M. (1987). Seti EVM: Analiz i proektirovanie. Moscow: Mir.

Nogin, V. D., Protodiakonov, I. O., Evlampiev, I. I. (1986). Osnovy teorii op-timizacii. Moscow: Vysshaia shkola, 379.

Zaichenko, Iu. P., Gonta, Iu. V. (1986). Strukturnaia optimizaciia setei EVM. Kyiv: Tekhnika, 168.

Dubov, Iu. A., Travkin, S. I., Iakimec, V. N. (1986). Mnogokriterialnye modeli formirovaniia i vybora variantov sistem. Moscow: Nauka, 324.

Berezovskii, B. A., Baryshnikov, Iu. M., Borzenko, V. I., Kepner, L. M.(1986). Mnogokriterialnaia optimizaciia. Matematicheskie aspekty. Moscow: Nauka, 296.

Morozov, V. V., Sukharev, A. G., Fedorov, V. V. (1986). Issledovanie operacii v zadachakh i uprazhneniiakh. Moscow: Vysshaia shkola, 285.

Sukharev, A. G., Timokhov, V. A., Fedorov, V. V. (1986). Kurs metodov opti-mizacii. Moscow: Nauka, 328.

Brakhtman, T. R. (1984). Mnogokriterialnost i vybor alternativ v tekhnike. Moscow: Sov. Radio, 326.

Poliak, B. T. (1983). Vvedenie v optimizaciiu. Moscow: Nauka, 384.

Podinovskii, V. V., Nogin, V. D. (1982). Pareto-optimalnye resheniia mnogo-kriterialnykh zadach. Moscow: Nauka, 256.

Kleinrok, L. (1979). Vychislitelnye sistemy s ocherediami. Moscow: Mir, 600.

Moiseev, N. N., Ivanilov, N. N., Stoliarova, E. M. (1978). Metody optimizacii. Moscow: Nauka, 352.

Pashkeev, S. D., Minizov, R. I., Mogilevskaia, V. D. (1976). Mashinnye meto-dy optimizacii v tekhnike sviazi. Moscow: Sviaz, 272.

Martin, Dzh. (1975). Sistemnii analiz peredachi dannykh. Vol. 2. Proektiro-vanie sistem peredachi dannykh. Moscow: Mir, 431.

Gutkin, L. S. (1975). Optimizaciia radioelektronnykh ustroistv po sovokup-nosti pokazatelei kachestva. Moscow: Sov. radio, 358.

Semenets V., Grebennik I., Listrovoy S., Minuhin S., Ovezgeldyev A. (2019). Modeli i metody kombinatornoy optimizatsii v proyektirovanii i upravlenii. Kyiv: Naukova dumka, 256.

Bezruk V. M., Chebotaryova D. V., Skorik Yu. V. (2017). Multi-criteria analysis and selection of telecommunications facilities. Kharkov: SMIT Company, 268.

Cover for OPTIMIZATION AND MATHEMATICAL MODELING OF COMMUNICATION NETWORKS
Published
July 31, 2019

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-617-7319-22-0